Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

O Leonardo technolgy

Již více jak 15 let nabízíme služby a zařízení v oblasti automatizace průmyslového značení na českém a slovenském trhu.

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru spoločnosti Leonardo technology s.r.o. platné a účinné od 1. 6. 2023

IČO: 43 889 824, sídlo Valová 16, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 21163/T
(ďalej len „Leonardo technology s. r. o.“, alebo „Predávajúci“)

I.
Úvodní ustanovení

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi Predávajúcim a tretími osobami v postavení kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) vyplývajúce z kúpnych zmlúv medzi nimi uzavretými. Všetky odchýlky od týchto VOP musia byť v príslušnej zmluve výslovne dohodnuté.
 2. Tieto VOP tvoria súčasť obsahu každej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu dohodnutý tovar, a to bez ohľadu na spôsob uzavretia a formu takejto Zmluvy. Spoločne so Zmluvou predstavujú tieto VOP úplnú dohodu zmluvných strán a akákoľvek dojednania, ústne či písomné, výslovne neuvedené v Zmluve alebo VOP či nezahrnutá do Zmluvy výslovným odkazom v Zmluve nebudú pre zmluvné strany záväzné.
 3. V Zmluve je možné dohodnúť úpravu práv a povinností odchylnú od týchto VOP, pričom odchylná úprava v Zmluve má pred ustanoveniami týchto VOP prednosť. Ak obsahuje Zmluva úpravu práv a povinností, ktoré nie sú upravené vo VOP, platí úprava v Zmluve. Od týchto VOP nie je možné sa odchýliť inak ako písomnou dohodou uzavretou medzi Predávajúcim a Kupujúcim
 4. Obchodné podmienky Kupujúceho sú pre zmluvné vzťahy založené Zmluvou neúčinné a neaplikovateľné, iba ak sa zmluvné strany výslovne v Zmluve dohodnú inak.

II.
Definície

 1. Výrazy použité v týchto VOP majú nasledujúci význam:
  Zmluva“ znamená zmluvu kúpnu, vrátane všetkých jej dodatkov a príloh, uzavretou medzi Predávajúcim a Kupujúcim v akejkoľvek podobe.
  Predávajúci“ znamená spoločnosť Leonardo technology s. r. o., IČO: 43 889 824, sídlo Valová 16, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 21163/T.
  Kupujúci“ znamená každý subjekt uzatvárajúci dohodu s Predávajúcim v postavení kupujúceho tovar.
  Zmluvné strany“ znamená Predávajúci a Kupujúci.
  Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení.

III.
Predmet VOP

 1. Zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar, ktorý Predávajúci dodáva v rámci predmetu svojho podnikania, a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať, prijať ho do svojho vlastníctva a zaplatiť za neho Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
 2. K uzavretiu Zmluvy nastáva buď uzavretím písomnej zmluvy podpísanými oboma zmluvnými stranami, alebo prijatím ponuky Predávajúceho zo strany Kupujúceho.
 3. Predávajúci je svojou ponukou viazaný po dobu 14 dní odo dňa, kedy bola ponuka odoslaná Kupujúcemu, ak nie je v ponuke výslovne uvedené inak. Odpoveď Kupujúceho na ponuku Predávajúceho, ktorá obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, ktoré aj keď podstatne nemenia podmienky ponuky sa nepovažujú za prijatie ponuky zo strany Kupujúceho, takáto odpoveď Kupujúceho sa považuje za nový návrh na uzavretie Zmluvy.
 4. Ponuka Predávajúceho na uzavretie Zmluvy je vždy odvolateľná a možno ju odvolať, pokiaľ odvolanie dôjde Kupujúcemu pred doručením prijatia ponuky Predávajúcemu.

IV.
Kúpna cena

 1. Kúpna cena je cena tovaru dohodnutá v písomnej Zmluve, prípadne dohodnutá na základe Kupujúcim potvrdením ponuky Predávajúceho.
 2. Kúpna cena sa uvádza bez DPH, ak nie je v Zmluve výslovne uvedené inak. Predávajúci ku kúpnej cene v príslušnom daňovom doklade pripočíta DPH vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi.
 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar za dohodnutú kúpnu cenu.
 4. Kupujúci na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností a teda v prípade, keď dôjde k zmene okolností tak podstatnej, že zmena založí v právach a povinnostiach strán zvlášť hrubý nepomer v neprospech Kupujúceho, nevznikne Kupujúcemu právo domáhať sa voči Predávajúcemu obnovenia rokovania o zmluve alebo domáhať sa zmeny podmienok dojednanej zmluvy.

V.
Dodanie tovaru

 1. Spôsob dodania tovaru, dodacia lehota a miesto dodania je dohodnuté v Zmluve. Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu a umožniť mu nadobudnúť k tovaru vlastnícke právo. Dodaný tovar bude balené, uložené a riadne zaistené pre účel prepravy.
 2. Miestom plnenia dodania tovaru je miesto odovzdania tovaru Kupujúcemu alebo prvému dopravcovi k preprave do dohodnutého miesta. Nie je v Zmluve dohodnuté inak, je miestom plnenia sídlo Predávajúceho. V prípade dodania na iné miesto je Kupujúci povinný riadne zabezpečiť bezpečný́ prístup pre dopravný prostriedok, ktorým sa tovar prepravuje z verejnej komunikácia do miesta dodania a bezpečný́ odjazd dopravného prostriedku späť na verejnú komunikáciu. Kupujúci je taktiež povinný zabezpečiť vykládku tovaru.
 3. Nie je v Zmluve dohodnuté inak, je Predávajúci oprávnený dodať tovar i pred stanoveným termínom dodania. Predávajúci je oprávnený dodať i len časť tovaru a Kupujúci nesmie toto čiastočné plnenie odmietnuť.
 4. Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať a prevzatie tovaru potvrdiť v dodacom liste alebo v preberacom protokole. Túto povinnosť má i v prípade, že má výhrady k prevedeniu dodávky tovaru či tovaru samotnému. Akékoľvek výhrady je povinný uviesť v dodacom liste alebo v preberacom protokole.
 5. Ak bude pri odovzdávaní tovaru Predávajúcim Kupujúcim vykonávaná prevádzková skúška funkčnosti tovaru, je Kupujúci povinný sa k vykonaniu tejto skúšky dostaviť a zabezpečiť suroviny a materiály nutné na vykonanie prevádzkovej skúšky.
 6. Ak je Kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, je Predávajúci oprávnený podľa svojej voľby buď uskladniť tovar na náklady a riziko Kupujúceho alebo od Zmluvy celkom alebo čiastočne odstúpiť. V prípade uskladnenia sa považuje tretí kalendárny deň nasledujúci po dni uskladnenia tovaru za deň dodania tovaru. Kupujúci je v takom prípade, popri povinnosti uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu, povinný uhradiť Predávajúcemu náklady vzniknuté v súvislosti s uskladnením tovaru. Nároky zmluvných strán sa potom riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 7. Ak je v omeškaní Predávajúci s dodávkou tovaru je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v tom prípade, ak Predávajúceho po jeho omeškaní riadne vyzve k splneniu jeho povinnosti, určí mu k tomu dodatočnú primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 14 pracovných dní, a Predávajúci tovar v takto dodatočne poskytnutej dobe nedodá. Kupujúci je povinný upozorniť vo svojej výzve predávajúceho na svoj úmysel od Zmluvy odstúpiť.
 8. Predávajúci nie je v omeškaní so svojou povinnosťou včas dodať tovar, ak je toto omeškanie spôsobené skutočnosťami, ktoré nastali nezávisle na vôli Predávajúceho (tzv. vyššia moc).
 9. Termín dodania tovaru sa automaticky predlžuje v prípade omeškania Kupujúceho so splnením akejkoľvek jeho povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo týchto VOP.
 10. Dodávka tovaru sa považuje za splnenú prevzatím tovaru Kupujúcim v mieste dodania a potvrdením dodacieho listu alebo odovzdávacieho protokolu, odovzdaním tovaru Predávajúcim prvému dopravcovi určenému Kupujúcim, alebo okamžikom, kedy Kupujúci odmietol prevziať tovar alebo neprevzal tovar v mieste dodania tovaru alebo okamžikom kedy Kupujúci odmietol potvrdiť dodací list alebo odovzdávajúci protokol. Kupujúci je viazaný potvrdením dodacieho listu alebo odovzdávacieho protokolu osobou nachádzajúcou sa v mieste dodaní zboží, neurčil-li vo Zmluve výslovne osobu oprávnenou k takémuto potvrdení.
 11. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamžikom prevzatia tovaru od Predávajúceho, okamžikom odovzdania tovaru Predávajúcim dopravcovi určenému Kupujúcim, alebo okamžikom, ktorý sa považuje za prevzatie tovaru Kupujúcim podľa predchádzajúceho odstavca týchto VOP.

VI.
Inštalácia tovaru

 1. Ak je súčasťou dodávky tovaru Predávajúcim taktiež montáž (inštalácia) tovaru na dohodnutom mieste, je Kupujúci povinný zabezpečiť prístup Predávajúceho a jemu povereným pracovníkom na určené miesto montáže, zabezpečiť prístup k dodávke elektrickej energie a ďalších médií, ak je ich k montáži treba, prípadne poskytnúť Predávajúcemu ďalšiu súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu splneniu záväzkov Predávajúceho zo Zmluvy.
 2. Predávajúci vykoná inštaláciu tovaru, ak je dohodnutá, cez pracovnú dobu Predávajúceho, tj. cez pracovné dni od 8.00 hod. do 17.00 hod. V prípade požiadavky Kupujúceho na inštaláciu tovaru mimo pracovnú dobu Predávajúceho, má Predávajúci nárok na prirážku za práce spojené s inštaláciou tovaru vo výške 100% k cene týchto prác.
 3. Pokiaľ je treba pre inštaláciu Predávajúcim u Kupujúceho zasiahnuť do zariadenia iného výrobcu, zodpovedá Kupujúci sám za obdržanie jeho súhlasu či pokynov, ktorými podmieňuje prípadné dodržanie ním vystavených záruk.
 4. Predávajúci zaručuje a zodpovedá za možnosť inštalácie tovaru iba pre spôsob využitia v rozsahu údajov a technických parametrov uvedených v ponuke Predávajúceho alebo jeho katalógu. To isté sa týka iného účelu použitia tovaru či jeho kompatibility, pokiaľ Kupujúceho v tomto smere Predávajúci výslovne neuistil, že je tak možné.

VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

 1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru dodanému Predávajúcim na základe Zmluvy okamžikom uhradenie celej kúpnej ceny.
 2. Do okamžiku nadobudnutia vlastníckeho práva podľa týchto VOP je Kupujúci povinný rešpektovať a ochraňovať vlastnícke právo Predávajúceho a do tohoto vlastníckeho práva nezasahovať. Kupujúci je oprávnený s tovarom disponovať a nakladať s ním spôsobom ovplyvňujúcim jeho hodnotu až po nadobudnutí vlastníckeho práva, pokiaľ nie je výslovne v Zmluve dohodnuté inak.

VIII.
Platobné podmienky a sankcie za omeškanie s úhradou kúpnej ceny

 1. Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu vo výške a za podmienok v Zmluve dohodnutých.
 2. Predávajúci je oprávnený vystaviť a odovzdať Kupujúcemu daňový doklad (faktúru) buď súčasne s dodaním tovaru, alebo kedykoľvek po dodaní tovaru. Ak je tovar dodávaný po častiach, je Predávajúci oprávnený fakturovať každú ním dodanú časť tovaru.
 3. Faktúra Predávajúceho musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Predávajúci je oprávnený zaslať kupujúcemu faktúru v elektronické podobe.
 4. Kúpna cena je na daňovom doklade uvedená v Euro (EUR).
 5. Kupujúci je povinný uhradiť faktúry Predávajúceho v lehotách dohodnutých v Zmluve, inak so splatnosťou do 14 dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry Kupujúcemu, a to vždy bezhotovostným prevodom. Za okamžik uhradenia faktúry sa považuje okamžik, kedy bola príslušná čiastka úplne pripísaná na bankový účet Predávajúceho.
 6. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie zálohy na kúpnu cenu. Predávajúci v takomto prípade vystaví Kupujúcemu zálohovú faktúru, jej splatnosť je 7 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Predávajúci je povinný začať plnenia svojich povinností zo Zmluvy, vrátane dodávky tovaru, až v okamžikom úplného uhradenia zálohy na kúpnu cenu Kupujúcim.
 7. Bankové poplatky Kupujúceho spojené s platbami Predávajúcemu hradí Kupujúci. Zmluvné strany výslovne dojednávajú, že Kupujúci nebude mať nárok na akékoľvek zvýhodnenie v prípade, že uhradia kúpnu cenu či jej časť pred okamžikom jej splatnosti.
 8. Zmluvné strany výslovne dojednávajúci, že Kupujúci nie je oprávnený pozdržať žiadnu platbu akejkoľvek časti kúpnej ceny z dôvodu vád tovaru alebo iných tvrdených nárokov Kupujúceho voči Predávajúcemu.
 9. Predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak je Kupujúci, napriek písomnej výzve Predávajúceho k zaplateniu v dodatočnej lehote v dĺžke 10 dní, v omeškaní s úhradou akéhokoľvek svojho záväzku.
 10. Predávajúci je oprávnený pozastaviť plnenie všetkých svojich zmluvných povinností voči Kupujúcemu až do úplnej úhrady všetkých svojich splatných pohľadávok, ktoré má voči Kupujúcemu. V takomto prípade je Kupujúci povinný nahradiť Predávajúcemu aj všetky škody, náklady a výdaje mu vzniknuté.
 11. V prípade omeškania s úhradou ktorejkoľvek faktúry je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý i začatý́ deň omeškania.

IX.
Práva z chybného plnenia a záruka

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v kvalite dohodnutej v Zmluve. Ak nie je dohodnuté inak, musí mať dodaný tovar vlastnosti obvyklé.
 2. Predávajúci nezodpovedá za vhodnosť tovaru k určitému použitiu, ani za jeho kompatibilnosť s už existujúcim zariadením Kupujúceho, ak nie je dohodnuté inak.
 3. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru v okamžiku jeho dodania. Vady tovaru, ktoré je možné zistiť pri jeho prehliadke, je Kupujúci povinný vytknúť už v dodacom liste alebo odovzdávacom protokolu.
 4. Iné vady je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu potom, keď tieto mohli byť zistené pri vynaložení odbornej starostlivosti. Tieto vady je nutné uplatniť u Predávajúceho písomne. Oznámenie o vadách musí obsahovať označenie Zmluvy, popis vady alebo presné určenie, ako sa vada prejavuje spôsob jej zistenia a prípadne fotodokumentáciu zistenej vady tovaru.
 5. Pokiaľ vada nie je oznámená včas, všetky práva Kupujúceho spojená s predmetnou vadou zanikajú.
 6. Predávajúci je zbavený zodpovednosti za škody na tovare, ak Kupujúci nedodržal prípadne mu zvlášť oznámene pokyny pre prevzatie, rozbalenie či použitie tovaru.
 7. Predávajúci môže odmietnuť zodpovednosť za vady tovaru, u ktorej nie je konkrétne doložiteľné jeho dodanie Predávajúcim, najmä pre prípadné odstránenie Kupujúcim identifikačných štítkov či iného označenia na tovare dodanom Predávajúcim (výrobcom).
 8. Kupujúci je povinný v prípade výskytu vady tovaru ponechať v stave, v akom boli vady zistené, po dobu primerane nutnú k preskúmaniu existencie a posúdenia vád zo strany Predávajúceho.
 9. Kupujúci má nároky z riadne uplatnených práv z chybného plnenia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka s tým, že v prípade vytknutia vady je povinný určiť Predávajúcemu primeranú lehotu, v ktorej predávajúci buď dodá náhradný tovar, alebo vady odstráni. Takto poskytnutá lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. Iba v prípade márneho uplynutia tejto lehoty kvôli skutočnostiam na strane Predávajúceho má Kupujúci právo za podmienok stanovených Obchodným zákonníkom buď požadovať zľavu z kúpnej ceny tovaru, alebo od Zmluvy odstúpiť. Ak sa týkajú vady iba časti dodaného tovaru, je Kupujúci oprávnený pri splnení podmienok stanovených Obchodným zákonníkom odstúpiť od Zmluvy iba čiastočne v rozsahu zodpovedajúcom chybnej časti tovaru. Kupujúci svoje prípadné nároky z chybného plnenia nie je oprávnený započítať proti nárokom Predávajúceho na uhradenie kúpnej ceny.
 10. Kupujúci je povinný Predávajúcemu bezodplatne poskytnúť všetku súčinnosť nutnú k riadnemu odstráneniu vady.
 11. Záruku za akosť Predávajúci poskytuje iba, ak je táto písomne dohodnutá v Zmluve alebo ak ju vyhlási Predávajúci písomne jednostranným právnym úkonom, najmä v záručnom liste.
 12. Záruka za akosť sa nevzťahuje na bežné opotrebenie dielov ich používaním, na vady spôsobené neodbornými zásahmi a neodbornou manipuláciou Kupujúceho alebo tretích osôb a použitím neschválených materiálov (neoriginálne náhradné diely a spotrebný materiál). Záruka za akosť sa nevzťahuje na inštalačný materiál dodaný Kupujúcim, ktorý bude použitý pri inštalácii (montáži) tovaru Predávajúcim.
 13. Kupujúci je povinný tovar užívať v súlade s podmienkami stanovenými v užívateľskom manuály, prípadne v inom dokumente obdobnej povahy odovzdaným Predávajúcim spolu s tovarom Kupujúcemu. V prípade porušenia tejto povinnosti Kupujúcim nezodpovedá Predávajúci za takto vzniknuté vady na tovaru.
 14. Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré Kupujúci spôsobí vlastnou neodbornou vykonanou prepravou, nevhodným umiestnením tovaru vo vlhkom resp. prašnom prostredí, na nerovnom a nestabilnom podklade, na mieste, kde je tovar vystavený zdroju sálavého tepla či výparom a pôsobení chemických látok, na mieste, kde je tovar vystavený teplotám mimo rozsah stanovených skladovacích teplôt a kde je vystavený pôsobenia priameho slnečného žiarenia a UV žiarenia. Záruka za akosť sa ďalej nevzťahuje na vady tovaru, ktoré Kupujúci spôsobí použitím nevhodného spotrebného materiálu, prípadne nepoužitím spotrebného materiálu výrobcom tovaru doporučeného.

X.
Mlčanlivosť

 1. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú uchovať v tajnosti všetky informácie získané v súvislosti so Zmluvou, a to i po zániku Zmluvy.
 2. Výkresy a podklady odovzdané Predávajúcim Kupujúcemu pri rokovaní o uzavretí Zmluvy alebo v priebehu plnenia Zmluvy slúži iba pre osobnú potrebu Kupujúceho a nesmie byť, bez písomného súhlasu Predávajúceho, rozmnožované alebo sprístupnené tretím osobám.

XI.
Náhrada škody

 1. Predávajúci nie je povinný hradiť nepriame a následné škody vzniknuté porušením povinností v súvislosti so Zmluvou. Za nepriame a následné škody sa považujú najmä ušlý zisk, energetické straty, náklady spojené s nemožnosťou užívať tovar, náklady na zabezpečenie náhradných dodávok, náklady kapitálu, škody vzniknuté ako následok neskorého dodania tovaru a pod.
 2. Predávajúci nie je povinný hradiť škodu spôsobenú Kupujúcemu vadou tovaru dodaného Predávajúcim.
 3. Celková súhrnná povinnosť Predávajúceho k náhrade všetkej škody vrátane zmluvných pokút a ďalších nárokov Kupujúceho vzniknutých v súvislosti s porušením jednej alebo viac povinností Predávajúceho nesmie v žiadnom prípade prevyšovať maximálnu čiastku vo výške 10% z celkovej ceny tovaru bez DPH.
 4. Žiadne z vyššie uvedených obmedzení náhrady škody sa nevzťahuje na škodu spôsobenú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

XII.
Odstúpenie od Zmluvy

 1. Zmluvne strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť za podmienok stanovených Zmluvou, týmito VOP alebo zákonom.
 2. Odstúpením od zmluvy Zmluva zaniká, a to v rozsahu uvedeného v odstúpení.
 3. Odstúpením ani iným spôsobom ukončenia Zmluvy nezanikajú nároky na náhradu škody vzniknuté porušením Zmluvy, nároky na uhradenie zmluvných pokút alebo úrokov z omeškania podľa Zmluvy alebo týchto VOP, peňažité pohľadávky Predávajúceho voči Kupujúcemu vzniknuté na základe či v súvislosti so Zmluvou, ustanovenia, ktoré riešia vzťahy medzi zmluvnými stranami po odstúpení od Zmluvy, ustanovenia týkajúce sa takých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú zmluvné strany zaväzovať aj po ukončení Zmluvy.
 4. Po odstúpení od Zmluvy budú vzájomné nároky zmluvných strán riešené tak, že v prípade akéhokoľvek odstúpenia od Zmluvy si Kupujúci ponechá všetok tovar, ku ktorému nadobudol vlastnícke právo, ďalej bude povinný prevziať všetok tovar, u ktorého došlo k dodaniu v súlade so Zmluvou a týmito VOP, ďalej, ak je to technicky možné, bude povinný prevziať taktiež všetok tovar vo fáze rozpracovanosti, a ďalej bude povinný prevziať všetok spotrebný materiál Predávajúcim pre Kupujúceho na základe Zmluvy zaisteným. Všetok tovar podľa predchádzajúcej vety bude Kupujúci povinný Predávajúcemu zaplatiť v súladu so Zmluvou, pokiaľ tak už neurobil. Náklady vzniknuté Predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od Zmluvy znáša Kupujúci.

XIII.
Záverečná dojednania

 1. Právny vzťahy medzi účastníkmi sa riadi slovenským právnym poriadkom.
 2. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú riešiť všetky spory zo Zmluvy alebo s ňou súvisiace zmiernou cestou.
 3. Kupujúci týmto v súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov za účelom uzavretia a plnenia Zmluvy. Týmito osobnými údajmi kupujúceho sú najmä obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo, číslo bankového účtu. Súhlas podľa tohto bodu je udeľovaný na dobu trvania Zmluvy, a ďalších 4 rokov potom, ako Kupujúci splní všetky svoje záväzky zo Zmluvy. Tento súhlas môže byť zo strany Kupujúceho kedykoľvek písomne odvolaný.
 4. Ak bude niektoré ustanovenie Zmluvy alebo týchto VOP uznané neprípustným, neplatným alebo nevymáhateľným, neovplyvní takéto ustanovenie platnosť ani vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy ani týchto VOP. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že všetky neprípustné, neplatné a nevymáhateľné ustanovenia Zmluvy a týchto VOP nahradí ustanoveniami a podmienkami prípustnými, platnými a vymáhateľnými, ktorých zmysel a účel bude čo najbližší pôvodným neprípustným, neplatným či nevymáhateľným ustanovením.
 5. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek previesť zmeny VOP. Novo uzatvárané Zmluvy sa budú vždy riadiť aktuálnym znením VOP. Na už uzavreté Zmluvy sa nové znenie VOP bude aplikovať iba vtedy, ak s tým vyjadria obe zmluvné strany súhlas.
 6. Tieto VOP sú zverejnené na internetových stránkach Predávajúceho na adrese www.mylt.sk pod odkazom www.mylt.sk/o-spolecnosti/vop-predaj-tovaru-r4