Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Bezpečnosť laseru Triedy 1 až 4

Elektromagnetické spektrum (niekedy zvané Maxwellova dúha) zahrnuje elektromagnetické žiarenie všetkých možných vlnových dĺžok. Elektromagnetické žiarenie o vlnovej dĺžke lambda, (vo vákuu) má frekvenciu f a jej pospisovaný fotón má energiu E.

Vzťah medzi nimi vyjadrujú nasledujúce rovnice:

laser 7 1
kde
c je rýchlosť svetla (3×108 m/s)
h = 6.65 × 10-34 J·s = 4.1 µeV/GHz je Planckova konštanta.

Napriek tomu že je delenie celkovo presné, môže občas dôjsť k prekryvom susedných typov. Napríklad niektoré žiarenie gama môže mať dlhšiu vlnovú dĺžku než niektoré röntgenové žiarenie. To je možné preto, že žiarenie gama je meno pre fotóny vzniknuté pri jadrovom štiepení a iných jadrových procesoch, zatiaľ čo röntgenové žiarenie vzniká ako brzdné žiarenie či charakteristické žiarenie elektrónu. Prekryv tu teda nastáva preto, že lúče určujeme podľa pôvodu a nie podľa frekvencie.
Svetlo môže materiálom prechádzať , môže sa v materiáli absorbovať, alebo tiež zmeniť svoje vlastnosti. Laserový lúč narazí na objekt / materiál, a tak sa čiastočne odrazí, čiastočne môže prejsť materiálom alebo sa môže absorbovať do materiálu. Pokiaľ objekt absorbuje laserové žiarenie, tak sa veľmi všeobecne počíta s odrazom v 120° a s výkonom odrazu 4 %, ale u vysoko reflektívnych materiálov môže byť odraz aj 90 %, s čím je nutné počítať pri konštrukcii krytovania podľa Class4. U viditeľného spektra nie sú žiadne presne hranice. Typické ľudské oko bude reagovať na vlnové dĺžky od 400 do 700 nm, hoci niektorí ľudia môžu byť schopný si všimnúť vlnové dĺžky od 380 do 780 nm.
Mimo viditeľné žiarenie sú ľudskému oku aj ľudskému telu nebezpečné aj iné žiarenia. Lasery pracujú v oblasti infra žiarenia a preto je nutné sa chrániť pred ich lúčmi.
Všetky produkt chrániace ľudský zrak, ako sú okuliare alebo štíty, musia splňovať európsku normu obecne známu ako ČSN EN 207 / 208. Všeobecne to znamená, že po dobu 10 sek bude materiál skiel a obručí okuliarov odolávať vlnovej dĺžke 10.600 nm (čo je CO2 laser) v kontinuálnom móde (CW) alebo 100 pulzov v pulzovom móde (Q-switch).
Rozsah ochrany okuliarov je definovaný radou od L1 (najnižšia ochrana) do L10 (najvyššia ochrana). Obecne sa používa pre lasery na značenie ochrana L3 až L5.
Keď sa pozrieme na ľudské oko a na jeho transparentnosť pre elektromagnetické žiarenie a teda aj pre laserové lúče, tak vidíme rozsah od 370 nm do 1400 nm. UV svetlo pod 350 nm je absorbované na povrchu oka (viď obrázok) a dochádza k poškodeniu rohovky alebo šošovky. Viditeľné spektrum od 380 do 780 nm ide na sietnicu. Ľudské oko má automatickú ochranu, hovorí sa tomu „blink reflex“, kedy sa oko samo zatvorí, a to pre veľmi vysokom svetelnom výkone a vidíme predmet s väčším jasom. Ale pokiaľ je žiarenie o výkone väčšom ako 1 mW, potom reflex nefunguje, pretože dôjde k nenávratnému poškodeniu oka skôr, než zareaguje reflex.
V blízkosti infra žiarenia (780 až 1400 nm) je typicky nebezpečné žiarenie pre oko. Žiarenie dopadne na sietnicu a my to zistíme až jej poškodením. V tejto oblasti už neexistuje žiadna prírodná ochrana alebo reflex. V tejto oblasti pracujú Nd:YAG lasery a nové Fiber lasery (vláknové lasery). Žiarenie o vlnovej dĺžke 1400 – 11.000 nm, kde pracujú tiež CO2 lasery, je absorbované na povrchu oka. Dochádza tak k poškodeniu rohovky jej prehriatím alebo k jej zakriveniu a odchlipnutiu.
Dlhodobé štúdie pôsobenia slnečného žiarenia a laserového žiarenia na ľudský organizmus mali za následok ustanovenie bezpečnostných limitov pôsobenia elektromagnetického žiarenia na ľudský organizmus. Limit vyjadruje maximálne pôsobenia žiarenia na organizmus. Pre laserové zariadenie je vyžadovaná certifikácia podľa jednotlivých kategórii použitia. Kategória dovoľuje použitie štandardných bezpečnostných zábran tak, aby obmedzilo alebo eliminovalo ujmu na zdraví podľa triedy (Class), a akej je laser použitý.
Nasleduje popis tried laserov a k nim pridružených nebezpečenstiev, ktoré sú stanovené normou ČSN EN 60825-1 ed.3. Klasifikácia bola vyvinutá, aby pomohla užívateľovi pri hodnotení rizík laseru a pre stanovenie nevyhnutných riadiacich opatrení. Klasifikácia laserov odpovedá potencionálnej nebezpečnosti ostatných rizikám ako sú elektrické, mechanické alebo chemické riziká alebo riziká vyvolané sekundárnym optickým žiarením. Zámerom klasifikácie je rozpoznať zvýšené riziko poškodenia a pôsobením prístupných výkonov presahujúcich základnú úroveň, podmienky stanovené pre triedu 1, a presnejšie popisuje riziko plynúce z ožiarenia vo volmi malej vzdialenosti od laseru. Potencionálne riziká môžu byť veľmi obmedzené použitím dodatočných ochranných opatrení, vrátane dodatočných technických opatrení, ako napríklad krytov.

laser 7 2

Trieda 1

Laserové zariadenia, ktoré sú bezpečné behom používania, vrátane dlhodobého priameho sledovania zväzku, dokonca aj v prípade sledovania pomocou optických pomôcok (očnej lupy a ďalekohľady). Trieda 1 tiež zahrňuje vysoko výkonové lasery, ktoré sú úplne zakrytované tak, že potencionálne nebezpečné žiarenie nie je behom ich používania prístupné (zapuzdrované laserové zariadenia). Pohľad do zväzku u laserových zariadení triedy 1, ktoré produkujú viditeľné žiarenie, môže spôsobovať oslňujúce optické efekty, hlavne pri nízkej úrovni okolitého osvetlenia.
Termín bezpečný pre oko môže byť použitý iba u laserových zariadení triedy 1. Termín laser bezpečný pre oko by nemal byť použitý pre popis laseru, ktorý je založený iba na tom, že vlnová dĺžka výstupu je väčšia než 1 400 nm. Lasery všetkých vlnových dĺžok s dostatočným výstupným výkonom môžu spôsobiť zranenie.

Trieda 1M

Laserové zariadenia, ktoré sú bezpečné behom používania, vrátane dlhodobého priameho sledovania zväzku nechránenými očami. Maximálna prípustná dávka ožiarenia môže byť prekročená a poškodenie oka môže byť spôsobené následkom ožiarenia v prípade sledovania zväzku pomocou optických pomôcok (ďalekohľady).
Pre lasery triedy 1M je rozsah vlnových dĺžok obmedzený na spektrálnu oblasť, v ktorej väčšina sklenených optických materiálov použitých v optických zariadeniach môže významne žiarenie prenášať, to je od 302,5 nm do 4 000 nm. Pohľad do zväzku u laserových zariadení triedy 1M, ktoré produkujú viditeľné žiarenie, môže spôsobovať oslňujúce optické efekty, hlavne pri nízkej úrovni okolitého osvetlenia.

Trieda 1C

Laserové zariadenia, ktoré sú určené pre priamu aplikáciu laserového žiarenia na pokožku alebo vnútorné tkanivá pre lekárske alebo kozmetické procedúry, ako napríklad odstraňovanie ochlpenia, redukcia vrások a redukcia akné. Aj keď vyžarované žiarenie môže mať úroveň pre triedy 3R, 3B alebo 4, ožiarenie oka je zabránení pomocou jedného alebo viac technických prostriedkov. Úroveň ožiarenia pokožky závisí na aplikácii, preto je tento aspekt upravený v nadriadených normách. Táto trieda bola zavedená, pretože tieto zariadenia v súčasnosti na trhu existujú a opatrenia bežne špecifikované pre triedy laserového zariadenia 3B a 4 sú pre tieto zariadenia neadekvátne.

laser 7 3

Trieda 2

Laserové zariadenia, ktoré vyžarujú viditeľné žiarenie v rozsahu vlnových dĺžok od 400 nm do 700 nm a ktoré sú bezpečné pre chvíľkové ožiarenie, ale môžu byť nebezpečné pri zameranom pohľade do zväzku. Časová základňa 0,25 sekundy je základná pre definíciu triedy a predpokladom je, že je veľmi nízke riziko poškodenia pre chvíľkové ožiarenia, ktoré sú trochu dlhšie.
Nasledujúce faktory prispievajú za primerane predvídateľných podmienok k obmedzeniu poranenia:

 • neúmyselne ožiarenia by zriedka odrážali najhoršie podmienky, napríklad zornica v jednej priamke so zväzkom, stabilizovaná hlava, najhoršia možná akomodácia;
 • základná bezpečnostná hranica v maximálnej prípustnej dávke ožiarenia, na ktorej je založený limit príslušnej emisie;
 • prirodzený odpor proti ožiareniu jasným svetlom.

Pre triedu 2, na rozdiel od triedy 2M, použitie optických pomôcok nezvýši nebezpečie poškodenia oka.
Viacmennej, oslnenie, záblesková slepota a pretrvávajúce zrakové vnemy môžu byť spôsobené zväzkom laseru triedy 2, hlavne pri nízkej úrovni okolného osvetlenia. To môže mať nepriame všeobecné bezpečnostné dôsledky vyplývajúce z dočasného narušenia videnia alebo uľakových reakcii. Takéto narušenie videnia by mohlo byť významným spôsobom spojené s bezpečnosťou prace - kritická operácia, ako napríklad práca so strojom, práca vo výškach, práca na vysokom napätí alebo riadenie vozidla.
Užívateľa sú informovaní pomocou výstražných štítkov, aby sa nedívali uprene do zväzku, tj, aby využili ochranné reakcia vďaka pohybu hlavy alebo zatvorením očí, a zabránili nepretržitému pohľadu do zväzku.

Trieda 2M

Laserové zariadenia, ktoré vyžarujú viditeľné laserové zväzky, a sú bezpečné pre krátkodobé ožiarenia iba pre oči bez optických pomôcok (ďalekohľad).
Viacmennej, oslnenie, záblesková slepota a pretrvávajúce zrakové vnemy môžu byť spôsobené zväzkom laseru triedy 2, hlavne pri nízkej úrovni okolného osvetlenia. To môže mať nepriame všeobecné bezpečnostné dôsledky vyplývajúce z dočasného narušenia videnia alebo uľakových reakcii. Takéto narušenie videnia by mohlo byť významným spôsobom spojené s bezpečnosťou prace - kritická operácia, ako napríklad práca so strojom, práca vo výškach, práca na vysokom napätí alebo riadenie vozidla.
Užívateľa sú informovaní pomocou výstražných štítkov, aby sa nedívali uprene do zväzku, tj, aby využili ochranné reakcia vďaka pohybu hlavy alebo zatvorením očí, a zabránili nepretržitému pohľadu do zväzku. Označenie zariadení triedy 2M tiež varuje pred vystavovaním užívateľov s optickými pomôckami ožiareniu.

laser 7 4

Trieda 3R

Laserové zariadenia, ktoré vyžarujú žiarenie, ktoré môže prekročiť maximálnu priepustnú dávku ožiarenia pri priamom sledovaní vo vnútri zväzku, ale riziko poškodenia je vo väčšine prípadov relatívne nízke. Limit prípustnej emisie pre triedu 3R je iba päťnásobok limitu prípustnej emisie pre triedu 2 (viditeľné žiarenie laseru) alebo pre triedu 1 ( pre neviditeľné žiarenie laseru). Pretože je riziko nižšie použije sa menej požiadavkou na výrobcu a opatrenie pre užívateľa ( v závislosti na národných predpisoch) než pre triedu 3B. Napriek tomu, že zariadenie triedy 3R nie je považované za skutočne bezpečné je riziko obmedzené, pretože:

 • neúmyselne ožiarenia by zriedka odrážali najhoršie podmienky, napríklad zornica v jednej priamke so zväzkom, najhoršia možná akomodácia s celkovou energiou zväzku dopadajúceho do oka,
 • vlastný redukčný faktor (bezpečnostné hranice) v maximálnej prípustnej dávke ožiarenia,
 • prirodzený odpor proti ožiareniu jasným svetlom v prípade viditeľného žiarenia a reakcie na zahrievanie rohovky pôsobením infračerveného žiarenia.

Riziko zranenia sa zvyšuje s dĺžkou trvania ožiarenia a ožiarenie môže byť nebezpečné pre oko za najnepriaznivejších podmienok alebo pre úmyselné priame sledovanie vo vnútri zväzku.
Vzhľadom k meniacemu sa rozsahu rizika, ktoré je spojené s lasermi triedy 3R, použiteľnosť špecifických opatrení užívateľa (vrátane administratívnych opatrení a osobných ochranných prostriedkov pre zrak) by mala byť jasne popísaná v návode na použitie.
Oslnenie, záblesková slepota a pretrvávajúce zrakové vnemy môžu byť spôsobené zväzkom laseru triedy 3R vo viditeľnom vlnovom pásme žiarenia, hlavne pri nízkej úrovni okolitého osvetlenia. Takéto narušenie videnia by mohlo byť významným spôsobom spojené s bezpečnosťou prace - kritická operácia, ako napríklad práca so strojom, práca vo výškach, práca na vysokom napätí alebo riadenie vozidla.
Laserové značenia triedy 3R by mali byť použité iba tam, kde je priamy pohľad do zväzku nepravdepodobný.

Trieda 3B

Laserové zariadenia, ktoré sú bežne pri pohľade do zväzku nebezpečné (to je z určitej vzdialenosti s nebezpečenstvom poškodenia oka) vrátane náhodných krátkodobých ožiarení. Sledovanie difúznych odrazov je bežne bezpečne. Lasery triedy 3B, ktoré dosahujú limit prístupnej emisie pre triedu 3B môžu vytvárať malé poškodenie pokožky alebo dokonca prestavujú riziko zapálenia horľavých materiálov. Viacmennej, to prichádza do úvahy iba v prípade, že má zväzok malý priemer alebo je zaostrený.

laser 7 5

Trieda 4

Laserové zariadenia, u ktorých je podhľad do zväzku aj ožiarenie pokožky nebezpečné, a pre ktoré pozorovanie rozptýlených odrazov môže byť nebezpečné. Tieto lasery predstavujú často aj nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Viac v Nariadení vlády zo dňa 22. novembra 2000 o ochrane zdravia pred neionizujúcim žiarením, kde vláda podľa § 35 odst. 2, §36 a §108 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdravia a o zmene niektorých súvisiacich zákonov, a podľa §134 odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákonník práce, v znení zákona číslo 155/2000 Sb.: Podmienky ochrany zdravia osôb.

Označovanie

Každé laserové zariadenie musí byť vybavené označením, do ktorej triedy je zaradené, podľa požiadaviek normy ČSN EN 60825-1 ed. 3. Štítky s označením musia byť odolné, trvale upevnené, čitateľne a zreteľne viditeľne behom prevádzky, údržby alebo servisu, v súlade so svojím účelom. Musia byť umiestnené tak, aby boli čitateľné, bez toho, aby sa človek vystavil laserovému žiareniu presahujúcom limit prístupnej emisie pre triedu 1.Text a symboly musia byť čierne na žltom pozadí s výnimkou triedy 1, kde táto kombinácia farieb nemusí byť použitá.
Ak veľkosť alebo prevedenie zariadenia neumožňuje upevnenie štítkov na zariadenie, musia byť štítky vložené do pokynov pre užívateľa alebo umiestnené na obale zariadenia.
Je tiež možné štítok priamo natlačiť alebo vyryť na laserové zariadenie alebo na jeho panel.
Akékoľvek laserové zariadenie nemusí byť označené (alebo môže byť označené ako laserové zariadenie oslobodené od podmienok klasifikácie), pokiaľ klasifikácia prevedená výrobcom ukazuje, že za žiadnych prevádzkových, servisných a poruchových podmienok vyžarovanie neprekročí limit prístupnej emisie pre triedu 1.

laser 7 6

Trieda 1 a 1M
Okrem prípadov uvedených vyššie, musí byť každé laserové zariadenie triedy 1 opatrené štítkom s nápisom:
LASEROVÉ ZARIADENIE TRIEDY 1

Každé laserové zariadenie triedy 1M musí byť opatrené informačným štítkom s nápisom:
LASEROVÉ ŽIARENIE
NESLEDUJTE HO PRIAMO OPTICKÝMI PRÍSTROJMI
LASEROVÉ ZARIADENIE TRIEDY 1M

Miesto vyššie uvedených štítkov môže byť podľa úvahy výrobcu rovnaké označenie uvedené i v informačnom letáku pre užívateľa.

Trieda 1C
Každé laserové zariadenie triedy 1C musí byť opatrené výstražným a informačným štítkom s nápisom:
LASEROVÉ ŽIARENIE
SLEDUJTE POKYNY

LASEROVÉ ZARIADENIE TRIEDY 1C

Trieda 2 a 2M
Každé laserové zariadenie triedy 2 musí byť opatrené výstražným štítkom a informačným štítkom s nápisom:
LASEROVÉ ŽIARENIE
NEPOZERAJTE SA DO ZVÄZKU

LASEROVÉ ZARIADENIE TRIEDY 2

Každé laserové zariadenie triedy 2M musí byť opatrené výstražným štítkom a informačným štítkom s nápisom:
LASEROVÉ ŽIARENIE
NEVYSTAVUJTE SA OŽIARENIU ZVAZKOM ANI NESLEDUJTE ZVAZOK PRIAMO OPTICKÝMI PRÍSTROJMI
LASEROVÉ ZARIADENIE TRIEDY 2M

Trieda 3R
Každé laserové zariadenie triedy 3R musí byť opatrené výstražným a informačným štítkom s nápisom:
LASEROVÉ ŽIARENIE
NEVYSTAVUJTE OČI PRIAMEMU OŽIARENIU


LASEROVÉ ZARIADENIE TRIEDY 3R

Použitie štítkov s druhým riadkom nahradeným textom „NEVYSTAVUJTE SA OŽIARENIU“ je taktiež možné.

Trieda 3B
Každé laserové zariadenie triedy 3B musí byť opatrené výstražným štítkom a informačným štítkom s nápisom:
LASEROVÉ ŽIARENIE
NEVYSTAVUJTE SA OŽIARENIU
LASEROVÉ ZARIADENIE TRIEDY 3B

Trieda 4
Každé laserové zariadenie triedy 4 musí byť opatrené výstražným štítkom a informačným štítkom s nápisom
LASEROVÉ ŽIARENIE
NEVYSTAVUJTE OČI ANI POKOŽKU PRIAMEMU ANI ROZPTÝLENÉMU ŽIARENIU
LASEROVÉ ZARIADENIE TRIEDY 4

Štítok u apertúry
Každé laserové žiarenie triedy 3R, 3B alebo 4 musí byť opatrené štítkom v blízkosti každej apertúry, z ktorej je vyžarované laserové žiarenie prekračujúce limit prístupnej emisie pre triedy 1 alebo 2. Štítok (štítky) musia byť opatrené nápisom:
APERTÚRA LASERU
alebo
APERTÚRA PRE LASEROVÉ ŽIARENIE alebo
NEVYSTAVUJTE SA OŽIARENIU - APERTÚRA VYŽARUJE LASEROVÉ ŽIARENIE

laser 7 7

Alternatívny štítok
Ako alternatíva k informačnému štítku s nápisom, môže byť ku každému zariadeniu vo vyššie uvedených prípadoch pripravený graficko-textový štítok (obr.5), viď norma ČSN EN 60825-1 ed. 3.

Výstup žiarenia a informácie o norme
Názov a dátum vydania normy, podľa ktorej bolo zariadenie klasifikované, musí byť uvedený na informačnom štítku alebo na výrobku v jeho tesnej blízkosti. Každé laserové zariadenie, okrem zariadení triedy 1, musí mať na informačnom štítku uvedenú informáciu o maximálnom výkone laserového žiarenia, dobu trvania impulzu (pokiaľ má tento údaj význam), a vlnovej dĺžke žiarenia (vlnových dĺžok žiarenia). Pre triedu 1 a 1M môže byť namiesto štítkov na výrobku táto informácia uvedená v informačných materiáloch pre užívateľov.

Štítky pre panely
Každé pripojenie a každý panel ochrannej skrine, ktorý v prípade, že je odňatý alebo posunutý, umožní styk ľudského tela s laserovým žiarením pokračujúcim limit prístupnej emisie pre triedu 1, musí byť opatrený štítkami s nápisom (pre prípad zapuzdreného laseru triedy 1M môžu byť údaje uvedené v informačných materiáloch pre užívateľa:

 • a) POZOR pri odstránení krytu sa vystavujte laserovému žiareniu triedy 1M, nesledujte ho priamo optickými prístrojmi, ak
  prístupné žiarenie nepresiahne limit prístupnej emisie pre triedu 1M.
 • b) POZOR pri odstránení krytu sa vystavujete laserovému žiareniu triedy 2, nedívajte sa do zväzku, ak prístupné žiarenie nepresiahne limit prístupnej emisie pre triedu 2.
 • c) POZOR pri odstránení krytu sa vystavujete laserovému žiareniu triedy 2M, nedívajte sa do zväzku ani ho nesledujte priamo optickými prístrojmi, ak prístupné žiarenie nepresiahne limit prístupnej emisie pre triedu 2M.
 • d) POZOR pri odstránení krytu sa vystavujete laserovému žiareniu triedy 3R, nevystavujte oči priamemu ožiareniu, ak prístupné žiarenie nepresiahne limit prístupnej emisie pre triedu 3R.
 • e) VÝSTRAHA – pri odstránení krytu sa vystavujete laserovému žiareniu triedy 3B, nevystavujte sa žiareniu, ak prístupné žiarenie nepresiahne limit prístupnej emisie pre triedu 3B.
 • f) NEBEZPEČENSTVO – pri odstránení krytu sa vystavujete laserovému žiareniu triedy 4, nevystavujte oči ani pokožku priamemu ani rozptýlenému laserovému žiareniu, ak prístupné žiarenie nepresiahne limit prístupnej emisie pre triedu 3B.

Štítky pre panely s bezpečnostným blokovaním
Odpovedajúci štítok musí byť viditeľne upevnený u každého bezpečnostného blokovania, ktoré môže byť jednoducho prekonané a ktoré by mohlo potom umožniť styk ľudského tela s laserovým žiarením presahujúcim limit prístupnej emisie pre triedu 1. Takéto štítky musia byť viditeľné predovšetkým pri prekonaní blokovania a behom neho, musia byť v tesnej blízkosti otvorov vytvorených odňatím ochrannej skrine. Tieto štítky musia byť opatrené nápisom uvedeným v odstavci vyššie a doplnené nasledujúcim textom, ktorý sa doplní na nový riadok, umiestnenie bezprostredne za prvý riadok:
PRI VYRADENÍ BLOKOVANIA

Výstraha pre neviditeľné laserové žiarenie
V mnohých prípadoch nápisy predpísané pre informačné štítky obsahujú termín „LASEROVÉ ŽIARENIE“. Ak je výstupné žiarenie laseru mimo rozsah vlnových dĺžok 400 nm až 700 nm, potom musí byť tento nápis zmenený na „NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE“, alebo ak je výstupné žiarenie súčasne v tomto rozsahu vlnových dĺžok aj mimo neho, potom musí byť nápis zmenený na „VIDIDELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE“.
Ak je laserové žiarenie klasifikované na základe úrovne viditeľného žiarenia, a vyžaruje súčasne aj laserové žiarenie, prekračujúce limit prístupnej emisie pre triedu 1 v rozsahu neviditeľných vlnových dĺžok, musí štítok obsahovať „VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE“ namiesto textu „LASEROVÉ ŽIARENIE“.
Ak sú použite alternatívne štítky, výstraha pre viditeľné a neviditeľné žiarenie musí byť umiestnená na doplňujúcom štítku, ktorý sa umiestni pod alebo vedľa pôvodného štítku.

Výstraha pre viditeľné laserové žiarenie
Nápis „LASEROVÉ ŽIARENIE“ na informačnom štítku môže byť zmenený na „LASEROVÉ SVETLO“, ak je výstupné žiarenie laseru vo (viditeľnom) rozsahu vlnových dĺžok od 400 nm do 700 nm.

Výstraha pred potencionálnym nebezpečenstvom pre pokožku alebo vonkajšie časti oka
Pre triedu 1, 1M, 2, 2M alebo triedu 3R, ak prístupné žiarenie prekračuje limit prístupnej emisie pre triedu 3B, stanovené pomocou apertúry o priemere 3,5 mm umiestnenie čo najbližšie miestu, kde môže dôjsť k ožiareniu tela, musí byť použitý doplňujúci štítok ku štítku žiarenia.
Nasledujúca výstraha musí byť umiestnená na kryt zariadenia a do informácii pre užívateľa. Ohraničenie textu a symboly musia byť čierne na žltom pozadí, vrátane triedy 1.
ENERGIA LASERU - OŽIARENIE V BLÍZKOSTI APERTÚRY MOŽE SPOSOBIŤ POPÁLENINY

Riziko poranenia pokožky je pravdepodobné iba pre veľmi divergentné zväzky a ožiarenie v blízkosti apertúry.
Zatiaľ čo umiestnenie vysvetľujúceho štítku na zariadenie pre triedu 1 a 1M je voliteľné, vyššie uvedená výstraha nie je voliteľná.