Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

Lineárne čiarové kódy

Prehlaď druhov lineárnych čiarových kódov, u ktorých nie je nutné, aby bola línia snímania celkom kolmá k čiaram kódu.

 

anker

CodaBar je najčastejšie používaný v knihovaniach, krvných bankách a v letecké doprave balíkov. Je samoopravný kód premenné dĺžky počtu znakov a znaky môžu obsahovať nasledujúcich 20 znakov: 0123456789-$:/.+ABCD. Prvé a posledné písmeno kódu CodaBar musí byť A, B, C, alebo D a potom celý kód nemôže obsahovať tieto znaky.

Kód bol vytvorený v roku 1972. Je známy tiež ako USD_4, alebo CODE 27, alebo tiež Monarch. Ide o digitálny kód, obsahujúci i špeciálne znaky, je čitateľný z oboch dvoch strán, samoopravný a diskrétny (jednotlivé znaky sú oddelené medzerami). Dĺžka je nezávislá a neobsahuje kontrolný znak.

Sú tu 4 cesty, ako kódovať štart a stop znak. Je tu voľba medzi znakmi A, B, C a D, ktoré značia začiatok a koniec nesené správy. Ako štandardné nastavenie sa používa Štart a Stop znak A alebo tiež štart znak A a stop znak B.

codabar

Pôvodne bola symbolika zložená zo symbolov kódu Code 39, každý symbol Codablock obsahuje 1 až 22 rad. Počet znakov na rade je daný funkciou x rozmerov symbolu. Inými slovami každá rada môže obsahovať rozdielne množstvo znakov.

Každý symbol má štart a stop skupinu stĺpcov, ktoré rozširujú výšku symbolu. Každá rada obsahuje dvojznakový ukazovateľ rady a posledná rada má voliteľný kontrolný znak. Program pre tlač symbolov musí okrem počtu radov ako v ostatných skladaných symbolikách počítať i počet znakov v rade a hustotu tlače tak, aby boli dáta v symbolu Codablock čo najlepšie uložené.
Súčasná verzia Codablock F je tvorená základom Code 128, preto je možné ju čítať so čítačkami pre kódy 128, ale obsahuje pridané informácie a je nutné ju dodatočne dekódovať.


Veľmi veľkou výhodou je jeho ľahká čitateľnosť s paprskovými laserovými skenermi. Pre jeho využitie hovorí tiež prijatie nemeckými krvnými bankami pre identifikáciu krvných derivátov. Kód bol vytvorený spoločnosťou ICS Identcode – Systeme, istým pánom Heinrichem Oehlmannem.

Používa vyhľadávací vzor horizontálnych a vertikálnych stĺpcov krížiacich sa uprostred symbolu. Symbol vie kódovať ASCII dáta, dáta pre opravu chýb, funkčné znaky a binárne dáta. Existuje celkom 8 veľkostí v rozsahu od Code 1A do 1H, čo inak povedane znamená pre Code 1A celkom 13 alfanumerických znakov alebo 22 číslic, zatiaľ čo Code 1H znamená 2218 alfanumerických znakov alebo 3550 číslic. Najväčšia verzia meria 134x148 (šírka x výška). Samotný kód môže mať mnoho tvarov ako je L, U alebo tiež T. Bol vyvinutý Tedom Williamsom v roku 1992 a je jedným z prvých verejných domén s maticovým kódom. V súčasnosti sa používa hlavne v lekárstve pre označenie liečiv a v triedení druhotných surovín.

Bol vytvorený v roku 1977 a názov je daný z podnetu, že obsahuje práve 11 možností kódovania. Je to vysokohustotný diskrétny kód, zložený zo symbolov, ktoré obsahujú čísla od 0 do 9 a znak. Dĺžka správy je neobmedzená. Každý znak je reprezentovaný 3 čiarami a dvomi medzerami. Kód je automaticky generovaný bez kontrolného znaku, ale je ho možné doplniť a doporučujeme ho. Kontrolné znaky sú tvorené matematickým algoritmom Modulo 11.

Code 25 je tiež nazývaný “vloženie” 2 z 5, je to samoopravný numerický kód, je dobre známy ako "Code 2 of 5”. Je diskrétny, premenné dĺžky kódového formátu. Upozorňujeme na fakt, ktorý je tu a podľa čoho dostal kód názov. Sú tu dve hrúbky čiar z celkovo piatich čiar pre každý zakódovaný znak, čiže 2 z 5. Pre zakódovanie informácie je potrebný párny počet znakov. Kód je bidirectional, teda sa dá čítať z oboch dvoch strán.

Použitie je spravidla pre zakladač zásobníku v identifikácií obálok na dokončené fotky, letecké lístky a batožinu, lodnú nakládku. Obsahuje kontrolný znak. Tento sa vypočíta zo súčtu hodnôt všetkých dátových znakov symbolov celočíselným delením modulo 10. U kódu nazývaného Standard 2 z 5 nie je obsiahnutý kontrolný znak. Je možné zvýšiť jeho hustotu odstránením medzier medzi znakmi. Kód musí mať vždy párny počet znakov, a pokiaľ to nie je možné zaručiť, tak program sám väčšinou pridá na koniec nulu.

code 32

Code 39 alebo USD 3 je najviac populárny formát použitý v nepredajnom svete, teda prevažne vo výrobe, v továrňach, u vojska a zdravotných aplikáciách, ale tiež v logistike. Pramenná dĺžka kódu akceptuje nasledujúce znaky: 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-.*$/+%. Pozor na hviezdičku (*) - je použitá ako štart/stop znak a nemôže byť použitá v tele kódu. Kontrolné číslo môže byť pridané a zvyšuje rozsah bezpečnosti. Code 39 podporuje Modulo 43 a xxx-nnnnnnn-c s formátom kontrolného čísla. Každý znak obsahuje 5 čiar a 4 medzery. Z týchto deviatich prvkov sú vždy 3 široké a 6 úzkych. Malé písmena nie sú podporované a sú na vstupu automaticky konvertované na veľké. Bol vyvinutý ako prvá plno alfanumerická symbolika v roku 1974 a je samoopravný, čitateľný z oboch dvoch strán.

code 39

Code 39 Full Ascii. Pre viac informácií sa pozrite na Code 39.

code 39 full ascii

Code 39 Tri Optic - môže obsahovať iba veľké písmena a čísla, nemôže mať malé písmena. Pre viac informácií sa pozrite na Code 39.

Za vznik tohto kódu vďačíme spoločnosti Intermec Corporation, presnejšie Davidu Alliasu, ktorý ho v roku 1987 vytvoril a neskôr Intermec uvoľnil ako verejnú doménu. Jeho požiadavkom bolo uložiť veľké množstvo údajov do priestoru pomerne malého symbolu. Jednoducho teda zložil niekoľko čiarových symbolov nad seba, pričom každý symbol môže byť zložený z dvoch alebo 8 rad. Každá rada je zložená z úvodnej prázdnej oblasti, štart oblasti, štvoro dátových slov kódujúcich osem znakov s posledným znakom vo funkcii kontrolného znaku rady, stop oblasti a konečne prázdnej oblasti. Každá rada kóduje dáta do 18 čar a 17 medzier, pričom každá rada je oddelená prúžkom o šírke jedného modulu.
Podobnosť kódu je niečo medzi UPC a Code 39, pričom vie kódovať kompletnú 128 znakovú sadu. Hustota znakov je maximálne 170 alfanumerických znakov na štvorcových palec. Napríklad v zdravotníctve symbol Code 49 o rozmeroch 7,5x13,5 mm môže obsahovať flag znak, 10 ciferné NCD číslo, 5 ciferný dátum spotreby, 10 miestny alfanumerický lot-kód. Iný príklad označenia tlačiaceho spoja 15 miestnym číslom bude veľké 2,5x7,5 mm. Kód je možné skenovať pomocou ručného alebo laserového snímača.

Kód bol predstavený v roku 1982 a je otočeným obrazom z Code 39. Kód je kontinuálny, čo znamená, že medzery medzi čiarami nie sú chápane ako oddeľovače, ale sú časťou aktuálnej kodifikácie správy. Kód má premennou dĺžku symbolov a má 4 možné šírky. Každý symbol z kódu obsahuje 9 čiernych alebo bielych čiar. Každý znak z kódované správy je vytvorený z 3 čiar a 3 medzier. Pre kontrolu sa používa algoritmus Modulo 47.

code 93

Code 128 je premenné dĺžky s vysokou hustotou, alfanumerický formát. Má 106 odlišných čiar a medzier (podkladov), a dokonca každá medzera môže ma jednu z troch významov, závisí to na tom, ktoré z týchto troch odlišných typov je používaná. Jedna znaková sada dekóduje všetky veľké písmena a ASCII kontrolné znaky; ďalšia dekóduje všetky veľké a malé písmena a tretí typ dekóduje číselný pár číslic 00 až 99. Znaková sada je závislá na „štart“ znaku. Znaky zostávajú z 3 čiar a 3 medzier tak, že celková šírka znaku je 11 modulov.
Code 128 tiež dovoľuje dekódovať štyri funkčné kódy: FNC1, FNC2, FNC3, a FNC4. FNC1 je rezervovaný pre použite v „European Article Numbering (EAN)“. FNC2 je použitý ako inštrukcia pre čítačku čiarového kódu na kaskádne správy a čiarové kódy so správou v textovom symbole. FNC3 je použitá na inštrukciu čítačky čiarového kódu a znamená „reset“. FNC4 je použitá na zavrhnutie systémovej aplikácie.


Variáciou čiarového kódu Code 128 je formát EAN 128. EAN 128 používa rovnaký kódový set ako Code 128, ale nedovoľuje funkcii kódu FNC2 až FNC4, ktorý sa dá použiť pre znaky a FNC1 sa dá použiť ako časť „start code“ v týchto symboloch. Code 128 C je iba numerický čiarový kód o dĺžke 19 znakov, začína znakom FNC1 a obsahuje kontrolnú číslicu modulo 10. Existuje tiež kontrolný znak tvorený Modulo 103, umiestený na konci správy, pred ukončovacím znakom.

code 128

Ďalšou variáciou kódu Code 128 je UCC alebo EAN 128SSCC, čo je klasický kód 128, ale schládajúci sa z 20 znakov a so skupinou znakov nastavenou na C. Zloženie je z dvoch znakov 00 pre identifikáciu, dáta zložená zo 17 čísel, kontrolný znak vytvorený zo znakov Modulo 10, ktorý je dodatočne pridaný do reťazca.

Code 128 A je zložený z veľkých písmen a čísel. Nedajú sa použiť malé písmena. Viac nájdete v popise Code 128.

code 128A

Code 128 B je zložený z veľkých a malých písmen a tiež z čísel. Viac nájdete v popise Code 128.

code 128B

Code 128 C je zložený iba z čísel a musí mať párny počet čísel. Viac nájdete v popise Code 128.

code 128C

Code 128 Pharmacy. Viac nájdete v popise Code 128.

code 128 Tri Optic

Ide o lineárny symbol obsahujúci Composite 2D elementy. Tento kód je založený na Micro PDF 417 a PDF 417 štandarde. 2D časť obsahuje ucelenú informáciu ako sériové číslo, dátum spotreby, lot number, apod. Stavba kódu je premenná. Je nutné definovať dve premenné, napríklad Info 1D pre riadkovú časť a Info 2D pre 2D časť. Potom vytvoríte pomenovanie vzoru, ktorý je výsledkom podelení dvoch predchádzajúcich častí. Pred dekódovaním sú dáta v lineárnej časti oddelené od 2D časti znakom definovaným vo vzoru. Takže dostaneme časť riadkovú a časť 2D.

Tento kód vyvinula spoločnosť CP Tron Inc. Ide o symbol v tvare štvorcovej matice so zaostrovacím okrajovým obrazcom v tvare písmena L, vzhľadovo podobný Data Matrix Codu.

Toto je celkom odlišný typ kódu, vyvinutý firmou Xerox PARC. Kód je tvorený malými symbolmi, ktoré sú na papiere nanesené iba šedou farbou, pomocou nej sa kódujú binárne dáta vrátane synchronizačných vzorov a chybovej korekcie. Každá značka môže byť veľkosti 0,25mm. Hustota záznamu je impozantných 1000 8-bitových slov na štvorcový palec. DataGlyph je chybovzdorný i pri výskytu atramentových škvŕn, zlých kópií, poškodeniu zošívajúcimi svorkami vďaka vnútornej korekcii chýb a náhodnosti dát. Ďalšou veľmi veľkou výhodou sú možnosti použitia spolu s podkladovým materiálom, kde sa môžu tvoriť loga na pozadí textu.

Ide o jednodimenzionálny lineárny kód.

Databar truncated

Je to najskôr zavádzajúce meno, pretože pôvodne sa menoval Softstrim a vytvorila ho spoločnosť Softstrip Systems. Ide o najstaršiu dvojdimenzionálnu symboliku. Teraz je majetkom spoločnosti Datastrip Inc. A ide o patentovaný kódovací a snímací systém umožňujúci tlač dát, grafiky a digitalizovaného zvuku na papier vo veľmi komprimovanom formáte a následné čítanie počítačom. Taká mechanická záloha dát.

Kód sa skladá z maticového vzoru obsahujúce veľmi malé pravouhlé čierne a biele oblasti. Ďalej hlavička obsahuje detailné informácie o dátach uložených na páske, ako je názov súboru, veľkosť v bitoch, hustota záznamu atď.. Kódovanie je na paritu pre každé kódové slovo. Dátová páska má veľkosť 1,5875 palca až 22,86 palcov. Výhodou je tlač ako na ihličkových tak i na laserových, termotransfer a atramentových tlačiarňach a to na papier, plast, kov.

Je verejne známy ako Philips Dot Code a ide o jednu z množstva symbolík bodových kódov. Symbolika je navrhnutá pre identifikáciu objektov na malom priestore a pre priame označovanie pomocou technológie s malou presnosťou. Ide o štvorcové pole bodov 6x6 až maximálne 12x12 a novšia verzia umožňuje rozlíšenie cez 42 miliónov položiek. Aplikácia kódu je pre označenie laboratórneho skla a označovanie bielizne.

Alebo tiež Distribution Unit Number. DUN 14 je kodifikácia voľby, v ktorej EAN 13 stratí kontrolný znak a pozícia medzi 1 až 8 je pridaná na ľavú stranu. Nový kontrolný znak je počítaný na základe nového kódu. ITF 14 používal kombináciu DUN 14 kódu.

European Article Numbering (EAN) systém je Európskou verziou Universal Product Code (UPC). To znamená, že za kód sa pridá väčšinou dvojčíslie ako UPC rozšírenie kódu.
EAN 8 kóduje 8 čísel, vyjadrujúci vo dvoch číslach krajinu, 5 čísel vyjadruje dáta a jedno je kontrolné číslo. Väčšinou programy sami automaticky počítajú kontrolný súčet doplnením dvoch alebo piatich čísel pripojených k hlavnému čiarovému kódu. Táto voľba je použitá v publikáciách a v dennej tlači. Tento dodatok je pridávaný na pravú stranu čiarového kódu. Snímače EAN dokážu dekódovať U.P.C., opačne to ale nemusí platiť. Česká republika má pridelený kód zeme 859.

EAN-13 je Európskou verziou UPC (A), Uniform Product Code. Rozdiel medzi EAN-13 a UPC (A) je ten, že EAN-13 ma zakódované 13. číslo do podkladu, ponechávajúce šesť čísel z UPC (A) symbolov. Toto 13. číslo kombinované s 12. číslom obvykle odpovedá číslu zeme.

Táto voľba je použitá v publikáciách a v dennej tlači. Tento dodatok je pridávaný na pravú stranu čiarového kódu.

Facing Identification Mark (FIM) je ďalší typ z čiarových kódov použitý pre automatický proces v poštových službách v U.S. Postal Service. FIM kód je použitý pre automatické sledovanie a rušenie listov, ktoré neobsahujú známku alebo počítanie, kalkuláciu predtlače pre obchodné zodpovedné listy, poplatky apod.

Sú tu štyri najčastejšie používané FIM podklady: FIM-A je použitý pre zdvorilostné zodpovedné dopisy, ktoré sú predtlačené s POSTNET čiarovým kódom. FIM-B je použitý v obchodných odpovediach, poplatkoch a oznámkovaných (politických) listoch, ktoré nie sú predtlačené s POSTNET čiarovými kódmi. FIM-C je použitý na obchodné odpovede, poplatky a oznámkované listy, ktoré sú predtlačené s POSTNET čiarovým kódom. FIM-D značí, že je požadované poštovné. FIM podklady sú umiestnene v hornom pravom rohu okolo horného lemu, dva palce od pravého lemu dopisu alebo karty.

Ide o čiarový kód systémom vloženia 2 z 5 s 13 číslami a obsahuje kontrolný znak.

Celý kód sa skladá z blokov buniek, ktoré obsahujú viac ako bit informácií. Toho je docielene pomocou niekoľkých odtieňov šedej alebo farebnej škály, ktorá je väčšinou rovnako prevádzaná na stupne šedej. Hustota informácii je od 640 bitov na jeden palec štvorcový až po viac ako 40.000 bitov na štvorcový palec za použitia farebnej sublimačnej tlačiarne. Číta sa za pomoci plochých skenerov pri rozlíšení 400x400 dpi. Použitie je väčšinou pre uloženie dodatočných textových informácii na zadnej strane platobných kariet alebo na identifikačné karty v medicíne. Kód vyvinutý spoločnosťou Robot Design Associates.

Ide o binárny Code 412, je kontinuálny a obsahuje alfanumerickou symboliku s nastavením 35 znakov a bol vyvinutý spoločnosťou IBM v roku 1988. Kontrolný súčet je vypočítaný z Modulo 35. Každý znak má 4 čiary s 12 elementami. Existujú varianty s presne definovanou šírkou a sú teda omnoho rýchlejšie na čitateľnosť.

Kód má tieto vlastnosti:

35 alfanumerických znakov, 12 elementov na znak, 4 čiary na znak, 8 medzier na znak, synchronizačný znak je obsiahnutý pre prvý element každého znaku. Synchronizačné značky dovoľujú samosynchronizáciu. Pretože IBM BC 412 obsahuje štart a stop znaky, tak je povolené iba čítanie v jednom smere.

Ide o najstarší kód z rodiny 2 z 5. Kód je bidirectional, teda sa dá čítať z oboch dvoch strán. Je o premenné dĺžke a konštrukcia je úplne odlišná od vloženia 2 z 5. Každý znak v správe je kódovaný pomocou 5 čiar, oddelených medzerami. Znaky sú oddelené znovu medzerami. Tento kód nezahrňuje žiadny kontrolný znak a teda sa nedá zaručiť jeho čitateľnosť a opraviteľnosť.

interleaved 2 of 5

ISBN čísla sú jedinečné čísla, ktoré sú predtlačené na knihách. Nejedná sa o špecificky ďalší kódový typ. ISBN číslo má špecifickú štruktúru a ku kódovaniu sú použité EAN-13 čiarové kódy. Tieto správy sú formátované ako tri pevné čísla kódu zeme 978, nasleduje 10 čísel ISBN čísla. 10. číslo alebo kontrolné číslo je vyradené.

Jedná sa o unikátne čísla, ktoré sú tlačené na časopisy a noviny. Nejedná sa o nový typ kódu, ale typ ISSN je EAN-13 čiarový kód s 977 kódom zeme a dvomi číslami pridanými ku kódu. Tieto dve pridané čísla obsahujú číslo vydania, například Január = 01, Február = 02 apod.

JAN-8 je japonský ekvivalent pre EAN-8.

JAN-13 je japonský ekvivalent pre EAN-13.

Lineárny čiarový kód.

Kix

Čiarový lineárny alfanumerický kód.

Tento kód je odvodený od Code 11. Zahrňuje štart znaky, ktoré sú jednotlivou kombináciou čiar a medzier, ktoré hovoria, kde znak začína a obsahuje stop znak, ktorý ukončuje kód a hovorí, kde je jeho koniec, tým je daný smer jeho čítania. Pri dekódovaní sa dekódujú jednotlivé znaky oddelene medzerami, ale symbol nie je samoopravný a tak nie je možné poškodené kódy čítať. Zahrňuje ale kontrolný znak, ktorý sa vypočítavá pomocou Modulo 10 (súčet všetkých znakov delených Modulo 10).

Jedná sa o kód vytvorený a vlastníci spoločností Omniplanar Inc. Ide o štvorcovú maticu, z ktorej sa dajú vzorkovou metódou získať dáta v buď malom rozlíšení pre sledovanie pohybu, triedenie, ale i vo veľkom rozlíšení prepravného prehlásenia. Z tohoto výkladu je jasné, že kód je predurčený práve pre logistiku ku sledovaniu jednotlivých zásielok.

MSI Plessey čiarový kód je variantou k Plessey čiarovému kódu. Je to pulzovo modulovaný kód bez samokontroly a predovšetkým sa používa v obchodných domoch na etiketovanie tovaru v policiach. Je premenné dĺžky dovoľujúci zakódovať nasledujúcich 10 znakov: 0123456789 (iba čísla). Každý znak obsahuje osem elementov (4 čiary a 4 medzery).

Kód bol vyvinutý v 70. rokoch v Anglicku spoločnosťou Plessey a bol používaný v knižniciach ako šestnástkový kód, teda obsahujúci čísla 0 až 9 a písmena A, B, C, D, E, F. Obsahuje dva kontrolné znaky vypočítané podľa Cyklic Check princípu. Dĺžka je neobmedzená.

msi

plessy

Pharmacode je použitý pre Online Security Control vo farmaceutickom baliacom procese. Veľká tlačiaca tolerancia nemá efekt na schopnosť čítania čiarového kódu. Môže obsahovať iba čísla a to iba 6 znakov.

pharmacode

POSTNET čiarový kód sa používa na zakódovanie poštovného, alebo ZIP kódu pre U.S. poštu. Poštovný servis USA má kompletne vytvorený nakladací a triediaci proces v plnej automatizácií a POSTNET čiarový kód zabezpečuje bezchybné a rýchle triedenie. POSTNET symboly sa líšia od ďalších formátov v tom, že individuálna výška čiary je alternatívou, ako opozícia individuálnej šírky čiary. Každé číslo je reprezentovane piatimi čiarami. Jedna najvyššia čiara je použitá pre štart a stop kód-čiaru.

POSTNET môže byť použitý pre 5 čísel, 9 čísel a 11 čísel Delivery Point Barcode. Tieto kódy sú často použité vo spojení s FIM čiarami, ktoré sú umiestené hore v pravom rohu dopisu, rovnako tak ako zodpovedný obchodník správy. Sú použité 2 dlhé a 3 krátke čiary pre znak a 4 medzery pre každý kódovaný znak.

postnet 32

postnet 37

postnet 52

postnet 62

royal mail

RSS alebo tiež Reduced Space Symbology kód obsahuje tri typy lineárnych symbolov, použitých v EAN UCC kódovacom systéme. Hlavnou prednosťou je to, že dovoľuje kódovať veľké hodnoty informácií na malom kóde.
RSS 14 a RSS Limited dovoľuje kódovanie 14 čísel. RSS 14 Stacked je rovnaký ako verzia RSS 14, ale je rozdelená do dvoch riadkov. RSS Expanded dovoľuje, aby jednotlivé elementy boli dekódované ako dátum spotreby alebo hmotnosť a je ho možné tlačiť do niekoľkých riadkov. Z toho dôvodu dekódované dáta môžu byť alfanumerické.

Tento kód bol vytvorený v spoločnosti Info Imaging Technologies a to pre použitie pri prenosoch na dátových binárnych súboroch a k tlači na veľké plochy. Je vhodný k faxovému prenosu alebo dekódovaniu z papiera.

Kód bol vytvorený veľmi aktívnym mužom na poli čiarových kódov, pánom Ynjiun Wangom v roku 1994 a je verejnou doménou. Symbolika používa rámcovú štruktúru (paket) odlišnú od štruktúry viacriadkovej symboliky. Sú tu predpísané presnosti v horizontálnom umiestnení symbolov v pakete, ale je tu omnoho väčšia voľnosť v umiestení paketov horizontálne a vertikálne ako u viacriadkových symbolík. Rámcová štruktúra Super Code zaisťuje, že každé kódovanie znakov alebo opravné kódové slovo susedí so znakom určujúcim adresu paketu. Sekvencie kódových slov teda neberie ohľad na to, ako sú rámce usporiadané, vďaka čomu nie je nutné použiť pravouhlý tvar a pakety spolu tiež nemusia susediť.

Maximálny počet znakov na symbol pri najnižšej úrovni chybovej korekcie je 4083 alfanumerických znakov a 5102 číslic alebo 2546 bitov. Na opravu chýb sa používa Reed Solomonova algoritmu a užívateľovi je navrhnutý výber jednej zo 32 opravených chýb.

Jedná sa o kód vyvinutý pre telekomunikačný priemysel. Je uspôsobený pre zmenu medzi súčasným štandardom na základe kódu 39 a dvojdimenzionálnym kódu PDF 417, ktorý ho bude nahradzovať. Je zložený zo dvoch symbolík, a to 6 čísel a Micro PDF 417, ktorý je dekódovaný ako séria čísel. Dáta medzi jednotlivými kódmi sú oddelené ASCII kódom o hodnote 29.

Ultracode bol vyvinutý firmou Zebra Technologies a je šírený ako verejná doména. Symbol je zložený z pásov premennej dĺžky zložených zo stĺpcov pixelov s nekritickými šírkami. Kód zahrňuje číselné a alfanumerické režimy s pokročilými opatreniami pre jazykovú lokalizáciu a s voliteľnými úrovňami opravné korekcie podľa Reed Solomonovej korekcie. Podporuje sa ako čiernobiela, tak i farebná verzia s vysokou hustotou. Symbolika zahrňuje páry zvislých (vertikálnych) stĺpcov s buď 7 monochromatickými (tmavá/svetlá) alebo s 8 farebnými (typicky biela, červená, zelená, modrá, tyrkysová, magenta, žltá a čierna) bunkami k dekódovaniu každého údaju ako sú miesta na znakovej sade, jedná zo 43 skupín jazykových sad.

Symbolika sa líši od väčšiny 2D kódov, pretože je veľmi podobný lineárnym čiarovým kódom čo do rozmerov a nie je navrhnutý ako veľkokapacitná symbolika. Jeho najväčšou výhodou je priama tlač s malou presnosťou linearity.

Uniform Product Code (UPC) alebo tiež nazývaný Universal Product Code, ktorého symboly sú použité v maloobchodných aplikáciách od roku 1973 v USA. UPC(A) je 12 číselný formát. Každý znak má 4 prvky. Symboly sú v 11 číslach a jedno číslo znamená kontrolný kód. Prvé číslo je systémové číslo, ktoré obvykle reprezentuje typ z produktu pre identifikáciu. Nasledujúcich päť čísel označuje továrný kód a ďalších päť čísel je použitých na identifikáciu a špecifikáciu produktu.

Rovnako ako UPC(A), tak i UPC(E) je použitý v maloobchodných aplikáciách. Pravdou je, že v súčasnosti sú čiarové kódy omnoho menšie a sú umiestene na menšej ploche malých produktov. UPC(E) je tiež nazývaný ako "zero-suppressed" alebo potlačenie núl, pretože u UPC(E) je normálne 12-čísel UPC(A) kódu prevedených na šesťčíselný kód. Je tam potlačené číslo systémového čísla, koncové číslice v továrnom kóde a vedúca nula v produkčnej identifikácií časti tohto kódu. Od toho je teda odvodený názov „kód s potlačenými nulami“.