Viac ako 16 rokov riešime projekty priemyslového značenia.

O Leonardo technolgy

Již více jak 15 let nabízíme služby a zařízení v oblasti automatizace průmyslového značení na českém a slovenském trhu.

Všeobecné obchodné podmienky vykonanie diela spol. Leonardo technology s. r. o.

 IČ: 269 36 712, sídlem Ulička 37, 691 43 Hlohovec
zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 46793 (ďalej len „Leonardo technology s. r. o.“, alebo „Zhotoviteľ“)

I.
Úvodné ustanovenia

 1. Tieto VOP tvoria súčasť obsahu každej zmluvy (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi Zhotoviteľom a tretími osobami v postavení objednávateľa (ďalej len „Objednávateľ“) vyplývajúce zo zmlúv kúpnych medzi nimi uzavretých. Akékoľvek odchýlky od týchto VOP musia byť v príslušnej zmluve výslovne dojednané.
   
 2. Tieto VOP tvoria súčasť obsahu každej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi dohodnutý tovar, a to bez ohľadu na spôsob uzavretia a formu takejto zmluvy. Spoločne so zmluvou predstavujú tieto VOP úplnú dohodu zmluvných strán a akékoľvek dojednania, ústne alebo písomné, výslovne neuvedené v Zmluve alebo VOP či nezahrnuté do Zmluvy výslovným odkazom v Zmluve nebudú pre zmluvné strany záväzné.
   
 3. V Zmluve je možné dojednať úpravu práv a povinností odchýlkou od týchto VOP, pričom odchylná úprava v Zmluve má pred ustanoveniami týchto VOP prednosť. Ak obsahuje Zmluva úpravu práv a povinností, ktoré nie sú upravené vo VOP, platí úprava v Zmluve. Od týchto VOP nie je možné sa odchýliť inak ako písomnou dohodou uzavretou medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.
   
 4. Obchodné podmienky Objednávateľa sú pre zmluvné vzťahy založené Zmluvou neúčinné a neaplikovateľné, iba ak si zmluvné strany výslovne v Zmluve dojednajú inak.

 II. 
Definícia 

 1. Výrazy použité v týchto VOP majú nasledujúci význam: 
   
  Zmluva“ znamená zmluvu o dielo, vrátane všetkých jej dodatkov a príloh, uzavretú medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom v akejkoľvek podobe.
   
  Dielo“ znamená predmet diela, ako je definovaný v zmluve o dielo a rovnako aj činnosti alebo služby, ku ktorým sa Zhotoviteľ v zmluve zaviazal.
   
  Zhotoviteľ“ znamená spoločnosť Leonardo technology s. R. O., IČO: 269 36 712, sídlom Ulička 37, 691 43 Hlohovec, zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 46793.
   
  Objednávateľ“ znamená každý subjekt uzatvárajúci dohodu so Zhotoviteľom v pozícii objednávateľa tovaru.
   
  Zmluvné strany“ znamená Zhotoviteľ a Objednávateľ.
   
  Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení.

III. 
Predmet VOP

 1. Zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje dodať Objednávateľovi dielo špecifikované v zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi zjedanú cenu.
   
 2. K uzavretiu zmluvy dochádza buď uzavretím písomnej zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami, alebo prijatím ponuky Zhotoviteľa zo strany Objednávateľa.
   
 3. Zhotoviteľ je viazaný svojou ponukou po dobu 14 dní od dátumu, kedy bola ponuka odoslaná Objednávateľovi, ak nie je v ponuke výslovne uvedené inak. Zhotoviteľ vylučuje pri uzatváraní Zmluvy aplikáciu prvej vety ustanovenia § 1740 ods. 3 Občianskeho zákonníka, teda vylučuje prijatie ponuky zo strany Objednávateľa s dodatkom alebo odchýlkou, ktorá podstatne nemení podmienky ponuky.
   
 4.  Ponuka Zhotoviteľa na uzavretie Zmluvy je vždy odvolateľná a možno ju odvolať, ak odvolanie dôjde Objednávateľovi pred doručením prijatia ponuky Zhotoviteľovi.

IV.
Cena Diela

 1. Cenou diela je cena dojednaná v písomnej Zmluve, poprípade zjednaná na základe Objednávateľom učineného potvrdenia ponuky Zhotoviteľa. Zmeny ceny diela sú možné iba za podmienok stanovených vo Zmluve prípadne v týchto VOP.

 2. Cena sa uvádza bez DPH, ak nie je v Zmluve výslovne uvedené inak. Zhotoviteľ k cene v príslušnom daňovom doklade pripočíta DPH vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi.

 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo za dojednanú cenu.

 4. Zmeny ceny diela sú možné postupom podľa čl. VI odst. 3 týchto VOP.

 5. Objednávateľ na seba v súlade s ustanovením § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka preberá nebezpečenstvo zmeny okolností.

V.
Termín plnenia

 1. Práca na vykonávanie Diela bude Zhotoviteľom zahájená v termínoch stanovených v Zmluve, alebo bez zbytočného odkladu po dodaní všetkých podkladov, informácií a vecí potrebných pre vykonanie Diela Zhotoviteľom a po zaplatení prípadne dohodnutej zálohy.
   
 2. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať Dielo v dobe dohodnutej v zmluve, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu Diela. Zhotoviteľ sa nedostane do omeškania s vykonaním Diela, ak preukáže, že omeškanie s vykonaním, alebo dokončením Diela vzniklo v súvislosti s konaním výrobcov a dodávateľov vecí určených na vykonanie Diela.
   
 3. Dodržanie termínu odovzdania Diela je závislé na súčinnosti zo strany Objednávateľa, najmä na riadnom odovzdanie všetkých podkladov, informácií a vecí potrebných na vykonanie Diela v termíne stanovenom zmluvou, umožnenie vstupu do priestorov, kde má byť Dielo vykonané a zaplatenie prípadných platieb na dohodnutej zálohe.
   
 4. V prípade, že Objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť, alebo v prípade, že je Objednávateľ v omeškaní s platením niektorej platby v zmysle týchto VOP alebo Zmluvy, termín plnenia stanovený Zmluvou sa automaticky predlžuje o dobu neposkytnutia súčinnosti, alebo o dobu omeškania s platením, a po túto dobu nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením Diela.

VI.
Vykonávanie Diela

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní Diela s odbornou starostlivosťou, dodržiavať Zmluvu, tieto VOP a všeobecne záväzné právne predpisy.

 2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť pre plnenie záväzkov vyplývajúcich Zhotoviteľovi zo Zmluvy a týchto VOP.
   
 3. Ak dôjde v priebehu vykonávania Diela bez zavinenia Zhotoviteľa k nutnosti urobiť Dielo odchylne, k potrebe previesť ďalšie práce, alebo dodať ďalšie veci určené pre vykonanie Diela, v ponuke alebo v Zmluve nešpecifikované, upozorní Zhotoviteľ Objednávateľa preukázateľným spôsobom na túto skutočnosť spolu s uvedením vplyvu takejto zmeny Diela na termín plnenia Diela a cenu Diela. Zhotoviteľ je povinný vykonať takúto zmenu Diela iba vtedy, ak dá s touto zmenou Diela, termínu plnenia Diela a ceny Diela Objednávateľ písomný súhlas. Výnimkou sú iba práca bezprostredne potrebné na to, aby nedošlo k vzniku škody na vykonávanom Diele. Za takéto práce či takto dodané veci náleží Zhotoviteľovi cena podľa štandardného cenníka Zhotoviteľa.
   
 4. Zhotoviteľ je povinný písomne ​​upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť pokynov, odovzdanej dokumentácie, alebo na nevhodnú povahu vecí prevzatých od Objednávateľa v rámci vykonávania Diela, oznámiť mu povahu týchto nedostatkov a vyzvať objednávateľa k dodaniu vhodných usmernení, dokumentov alebo vecí. Objednávateľ je povinný sa k takému upozorneniu Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu písomne ​​vyjadriť. Ak tieto nevhodné pokyny, dokumentácie alebo prevzaté veci znamenajú nemožnosť vykonávať Dielo v súlade so zmluvou a týmito VOP, je zhotoviteľ oprávnený prerušiť práce na Diele, a to do doby, než Zhotoviteľ obdrží od Objednávateľa príslušné pokyny, dokumentáciu či veci na vykonanie Diela, nie je Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením Diela. Ak trvá prerušenie prác dlhšie ako 60 dní je Zhotoviteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť pre podstatné porušenie zmluvných povinností Objednávateľa.
   
 5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, alebo za nemožnosť jeho dokončenia spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, nevhodnou dokumentáciou alebo nevhodnými vecami dodanými Objednávateľom, ak tento na ich použití pri vykonávaní Diela trval aj napriek upozorneniu Zhotoviteľa.
   
 6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Zhotoviteľovi také podmienky, aby Zhotoviteľ mohol vykonávať Dielo, zvlášť je povinný zabezpečiť pre Zhotoviteľa prístup, vstup a vjazd na miesto, kde má byť Dielo vykonané. V prípade nesplnenia týchto povinností zo strany Objednávateľa sa adekvátne predlžuje termín dokončenia Diela.
   
 7. V prípade zistenia skrytých chýb alebo prekážok vykonania Diela, je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi, oznámiť ich povahu a navrhnúť alternatívne riešenie. V tomto prípade sa lehoty na vykonanie Diela adekvátne predlžujú.
   
 8. Ak je Dielo vykonávané v sídle Objednávateľa, alebo na inom ním určenom mieste, alebo je súčasťou odovzdania Diela Zhotoviteľom tiež montáž (inštalácia) Diela na dohodnutom mieste, je Objednávateľ povinný zabezpečiť prístup Zhotoviteľa a ním poverených pracovníkov na určené miesto vykonávania Diela či montáže, zabezpečiť prístup k dodávke elektrickej energie a ďalších médií, ak je ich na montáž treba, prípadne poskytnúť Zhotoviteľovi ďalšiu súčinnosť nevyhnutnú na riadne splnenie záväzkov Zhotoviteľa zo zmluvy.
   
 9. Zhotoviteľ vykoná inštaláciu Diela v priestoroch Objednávateľa, ak je dohodnutá, v pracovnej dobe Zhotoviteľa, tj. V pracovné dni od 8.00 hod. Do 17.00 hod. V prípade požiadavky objednávateľa na inštaláciu Diela mimo pracovnú dobu Zhotoviteľa, má zhotoviteľ nárok na prirážku za práce spojené s inštaláciou Diela vo výške 100% k cene týchto prác.
   
 10. Ak je potrebné pri vykonávaní Diela Zhotoviteľom u Objednávateľa zasiahnuť do zariadenia iného výrobcu, zodpovedá Objednávateľ sám za obdŕžanie jeho súhlasu alebo pokynov, ktorými podmieňuje prípadné dodržanie ním vystavených záruk.
   
 11. Zhotoviteľ zaručuje a zodpovedá za možnosť inštalácie Diela v priestoroch Objednávateľa len pre spôsob využitia v rozsahu údajov a technických parametrov uvedených v ponuke Zhotoviteľa alebo jeho katalógu. To isté sa týka iného účelu použitia Diela či jeho kompatibility s iným zariadením Objednávateľa, ak Objednávateľa v tomto smere Zhotoviteľ výslovne neuistil, že je to tak možné.

VII.
Odovzdanie a prevzatie Diela

 1. Spôsob odovzdania a prevzatia Diela, doba a miesto odovzdania a prevzatia Diela je dohodnuté v zmluve. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo objednávateľovi. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať a zaplatiť za neho určenú cenu.
   
 2. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať a prevzatie potvrdiť v preberacom protokole. Túto povinnosť má aj v prípade, že má Dielo vady a nedostatky, ktoré samé o sebe, ani v spojení s inými nebráni užívaniu Diela a ani významným spôsobom užívanie Diela nesťažujú. Akékoľvek výhrady je Objednávateľ povinný uviesť v preberacom protokole. Objednávateľ nie je povinný Dielo prevziať, ak má Dielo vady či nedostatky, ktoré bránia jeho užívaniu.
   
 3. Ak bude pri odovzdaní Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi predmetom prevádzková skúška funkčnosti Diela, je Objednávateľ povinný sa na vykonanie tejto skúšky dostaviť a ďalej zabezpečiť suroviny a materiály potrebné na vykonanie prevádzkovej skúšky.
   
 4. Ak je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím Diela, je Zhotoviteľ oprávnený podľa svojej voľby buď uložiť Dielo na náklady a riziko Objednávateľa alebo od Zmluvy úplne alebo čiastočne odstúpiť. V prípade uloženia Diela sa považuje tretí kalendárny deň nasledujúci po dni uloženia za deň riadneho odovzdania Diela. Objednávateľ je v takom prípade, vedľa povinnosti uhradiť Zhotoviteľovi cenu Diela, povinný uhradiť Zhotoviteľovi náklady vzniknuté v súvislosti s uložením Diela. Nároky zmluvných strán sa potom riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
   
 5. Pri omeškaní Zhotoviteľa s odovzdaním Diela je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy len v tom prípade, ak Zhotoviteľa po jeho omeškaní riadne vyzve na splnenie jeho povinností, určí mu na to dodatočnú primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 14 pracovných dní, a Zhotoviteľ Dielo v takto dodatočne poskytnutej dobe neodovzdá. Objednávateľ je povinný upozorniť vo svojej výzve Zhotoviteľa na svoj úmysel od Zmluvy odstúpiť.
 6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní so svojou povinnosťou včas odovzdať Dielo, ak je toto omeškanie spôsobené skutočnosťami, ktoré nastali nezávisle na vôli Zhotoviteľa (tzv. Vyššia moc), alebo ak nastali z dôvodov na strane Objednávateľa.
   
 7. Termín odovzdania Diela sa automaticky predlžuje v prípade omeškania Objednávateľa so splnením akejkoľvek jeho povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo týchto VOP.
   
 8. Dielo sa považuje za splnené jeho prevzatím Objednávateľom v mieste odovzdania a potvrdením preberacieho protokolu, odovzdaním Diela Zhotoviteľom prvému dopravcovi určenému Objednávateľom, alebo okamihom, kedy Objednávateľ odmietol prevziať dielo alebo neprevzal dielo v mieste odovzdania Diela alebo okamihom kedy Objednávateľ odmietol potvrdiť preberací protokol. Objednávateľ je viazaný potvrdením preberacieho protokolu osobou nachádzajúcou sa v mieste odovzdania Diela, ak neurčili v Zmluve výslovne osobu oprávnenú k takému potvrdeniu.
   
 9. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa okamihom prevzatia Diela od Zhotoviteľa, okamihom odovzdania Diela Zhotoviteľom dopravcovi určenému Objednávateľom, alebo okamihom, ktorý sa považuje za prevzatie Diela Objednávateľom podľa predchádzajúceho odseku týchto VOP.

VIII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

 1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu Diela, najmä k veciam určeným na vykonanie Diela dodaným Zhotoviteľom, okamihom zaplatenia celej ceny Diela, vrátane ceny Zhotoviteľom dodaných vecí.
   
 2. Pred nadobudnutím vlastníckeho práva podľa týchto VOP je Objednávateľ povinný rešpektovať a ochraňovať vlastnícke právo Zhotoviteľa a do tohto vlastníckeho práva nezasahovať. Objednávateľ je oprávnený s Dielom disponovať a nakladať s ním spôsobom ovplyvňujúcim jeho hodnotu až po nadobudnutí vlastníckeho práva, ak nie je výslovne v zmluve dohodnuté inak.

IX.
Platobné podmienky a sankcie za meškanie s úhradou kúpnej ceny

 1. Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi za Dielo cenu za podmienok v Zmluve stanovených.
   
 2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť a odovzdať Objednávateľovi daňový doklad (faktúru) buď súčasne s dodaním Diela, alebo kedykoľvek po dodaní Diela. Ak je dielo dodávané po častiach, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať každú ním dodanú časť Diela.

 3. Faktúra Zhotoviteľa musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Zhotoviteľ je oprávnený zaslať Objednávateľovi faktúru aj v elektronickej podobe.
   
 4. Cena na daňovom doklade uvedená v Korunách českých (Kč). Ak je kúpna cena na žiadosť Objednávateľa uvedená v EUR a hradí ak sa v Kč, použije sa na prepočet kurz vyhlásený Českou národnou bankou pre deň, kedy je platba pripísaná na účet Zhotoviteľa.
   
 5. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúry Zhotoviteľa v lehotách dohodnutých v Zmluve, inak so splatnosťou do 14 dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry Objednávateľovi, a to vždy bezhotovostným prevodom. Za okamih zaplatenia faktúry sa považuje okamih, kedy bola príslušná suma úplne pripísaná na bankový účet Zhotoviteľa.
   
 6. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať uhradenie zálohy na cenu Diela. Zhotoviteľ v takomto prípade vystaví Objednávateľovi zálohovú faktúru, ktorej splatnosť je 7 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný začať plnenie svojich povinností zo zmluvy, vrátane objednávok materiálov na Dielo, zahájenie vykonávania Diela apod., až v okamihu úplného uhradenia zálohy na kúpnu cenu Objednávateľom.
   
 7. Bankové poplatky Objednávateľa spojené s platbami Zhotoviteľovi hradí Objednávateľ. Zmluvné strany výslovne dojednávajú, že Objednávateľ nebude mať nárok na akékoľvek zvýhodnenie v prípade, že uhradí cenu diela alebo jej časť pred okamihom jej splatnosti.
   
 8. Zmluvné strany výslovne dojednávajú, že Objednávateľ nie je oprávnený pozdržať žiadnu platbu akejkoľvek časti ceny Diela z dôvodu vád Diela alebo iných tvrdených nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
   
 9. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak bude Objednávateľ, napriek písomnej výzve Zhotoviteľa na zaplatenie v dodatočnej lehote v dĺžke 10 dní, v omeškaní s úhradou akéhokoľvek svojho záväzku.
   
 10. Zhotoviteľ je oprávnený pozastaviť dodržiavanie svojich zmluvných povinností voči Objednávateľovi až do úplnej úhrady všetkých svojich splatných pohľadávok, ktoré má za Objednávateľom. V takom prípade bude Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi všetky škody, náklady a výdavky jemu vzniknuté.
   
 11. V prípade meškania s úhradou ktorejkoľvek faktúry je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň meškania.

X.
Práva z chybného plnenia a záruka

 1. Zhotoviteľ je povinný dodať Dielo v kvalite dohodnutej v zmluve. Ak nie je dohodnuté inak, musí mať dodané Dielo obvyklé vlastnosti.
   
 2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vhodnosť Diela na konkrétne použitie, ani za jeho kompatibilnosť s už existujúcim zariadením Objednávateľa, ak nie je dohodnuté inak.
   
 3. Objednávateľ je povinný vykonať prehliadku Diela v okamihu jeho dodania. Chyby Diela, ktoré možno zistiť pri jeho prehliadke, je Objednávateľ povinný vytknúť už v preberacom protokole.
   
 4. Iné vady Diela je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, kedy mohli byť zistené pri vynaložení odbornej starostlivosti. Tieto chyby je nutné uplatniť u Zhotoviteľa písomne. Oznámenie o chybách musí obsahovať označenie zmluvy, popis vady alebo presné určenie, ako sa chyba prejavuje, spôsob jej zistenia a prípadne fotodokumentáciu zistenej vady Diela.
   
 5. Pokiaľ vada nie je oznámená včas, všetky práva Objednávateľa spojené s predmetnou vadou zanikajú.
   
 6. Zhotoviteľ je zbavený zodpovednosti za škody na Diele, ak Objednávateľ nedodržal prípadné jemu zvlášť oznámené pokyny pre prevzatie, rozbalenie či použitie Diela.
   
 7. Zhotoviteľ môže odmietnuť zodpovednosť za vady Diela, pri ktorých nie je konkrétne dokázateľné ich dodanie Zhotoviteľom, najmä pre prípadné odstránenie Objednávateľom identifikačných štítkov či iného označenia na Diele dodanom Zhotoviteľom.
   
 8. Objednávateľ je povinný v prípade výskytu chyby Diela ponechať v stave, v akom boli vady zistené, po dobu primerane nutnú na preskúmanie existencie a posúdenie chýb zo strany Zhotoviteľa.
   
 9. Objednávateľ má nároky z riadne uplatnených práv z chybného plnenia podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka s tým, že v prípade vytknutia vady je povinný určiť Zhotoviteľovi primeranú lehotu, v ktorej Zhotoviteľ vady diela odstráni. Takto poskytnutá lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. Iba v prípade márneho uplynutia tejto lehoty kvôli skutočnostiam na strane Zhotoviteľa má Objednávateľ právo za podmienok stanovených občianskym zákonníkom buď požadovať zľavu z ceny Diela, alebo od zmluvy odstúpiť. Ak sa týkajú vady len časti dodaného Diela, je Objednávateľ oprávnený pri splnení podmienok stanovených občianskym zákonníkom odstúpiť od Zmluvy len čiastočne v rozsahu zodpovedajúcom chybnej časti Diela. Objednávateľ svoje prípadné nároky z chybného plnenia nie je oprávnený započítať proti nárokom Zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela.
   
 10. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi bezplatne poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú k riadnemu odstráneniu vady Diela.
   
 11. Záruku za akosť Zhotoviteľ poskytuje iba, ak je písomne ​​dohodnutá v Zmluve alebo ak ju vyhlási Zhotoviteľ písomne ​​jednostranným právnym konaním, najmä v záručnom liste.
   
 12. Záruka za akosť sa nevzťahuje na bežné opotrebenie dielov ich používaním, na vady spôsobené neodbornými zásahmi a neodbornou manipuláciou Objednávateľa alebo tretích osôb a použitím neschválených materiálov (neoriginálne náhradné diely a spotrebný materiál). Záruka za akosť sa nevzťahuje na veci dodané k vykonaniu Diela Objednávateľom.
   
 13. Objednávateľ je povinný Dielo užívať v súlade s podmienkami stanovenými v užívateľskom manuáli, prípadne inom dokumente obdobnej povahy odovzdaným Zhotoviteľom spolu s Dielom Objednávateľovi. V prípade porušenia tejto povinnosti Objednávateľom nezodpovedá Zhotoviteľ za takto vzniknuté chyby na Diele.
   
 14. Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady Diela, ktoré Objednávateľ spôsobí vlastnou neodborne vykonanou prepravou, nevhodným umiestnením diela vo vlhkom a prašnom prostredí, na nerovnom a nestabilnom podklade, na mieste, kde je tovar vystavený zdroju sálavého tepla či výparom a pôsobeniu chemických látok, na mieste, kde je Dielo vystavené teplotám mimo rozsah stanovených skladovacích teplôt a kde je vystavené pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a UV žiarenia. Záruka za akosť sa ďalej nevzťahuje na vady Diela, ktoré Objednávateľ spôsobí použitím nevhodného spotrebného materiálu, prípadne nepoužitím spotrebného materiálu výrobcom jednotlivých časti Diela, alebo Zhotoviteľom odporúčaného.

XI.
Mlčanlivosť

 1. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú uchovať v tajnosti všetky informácie získané v súvislosti so Zmluvou, a to aj po zániku Zmluvy.
   
 2. Výkresy a expertízy zaslané Zhotoviteľom Objednávateľovi pri rokovaní o uzavretí zmluvy alebo v priebehu plnenia Zmluvy slúžia len pre osobnú potrebu Objednávateľa a nesmú sa, bez písomného súhlasu Zhotoviteľa, rozmnožovať alebo sprístupniť tretím osobám.

 XII.
Náhrada škody 

 1. Zhotoviteľ nie je povinný hradiť nepriame a následné škody vzniknuté porušením povinností v súvislosti so Zmluvou. Za nepriame a následné škody sa považujú najmä ušlý zisk, energetické straty, náklady spojené s nemožnosťou užívať Dielo, náklady na zabezpečenie náhradných dodávok, náklady kapitálu, škody vzniknuté ako následok neskorého dodania Diela a pod.
   
 2. Zhotoviteľ nie je povinný hradiť škodu spôsobenú Objednávateľovi chybou Diela dodaného Zhotoviteľom.
   
 3. Celková súhrnná povinnosť Zhotoviteľa nahradiť všetky škody vrátane zmluvných pokút a ďalších nárokov Objednávateľa vzniknutých v súvislosti s porušením jednej alebo viacerých povinností Zhotoviteľa nesmie v žiadnom prípade prevyšovať maximálnu čiastku vo výške 10% z celkovej ceny Diela bez DPH.
   
 4. Žiadne z vyššie uvedených obmedzení náhrady škody sa nevzťahuje na škodu spôsobenú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

XIII.
Odstúpenie od Zmluvy

 1. Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť za podmienok stanovených Zmluvou, týmito VOP alebo zákonom.
   
 2. Odstúpením od zmluvy Zmluva zaniká, a to v rozsahu učineného odstúpenia.
   
 3. Odstúpením ani iným spôsobom ukončenia Zmluvy nezanikajú nároky na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, nároky na uhradenie zmluvných pokút alebo úrokov z omeškania podľa Zmluvy alebo týchto VOP, peňažné pohľadávky Zhotoviteľa za Objednávateľa vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou, ustanovenia, ktoré riešia vzťahy medzi zmluvnými stranami po odstúpení od Zmluvy, ustanovenia týkajúce sa takýchto práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú zmluvné strany zaväzovať aj po ukončení zmluvy.
   
 4. Po odstúpení od Zmluvy budú vzájomné nároky zmluvných strán riešené tak, že v prípade akéhokoľvek odstúpenia od Zmluvy si Objednávateľ ponechá Dielo či jeho časti, ku ktorému nadobudol vlastnícke právo, ďalej bude povinný prevziať všetky časti Diela, u ktorého došlo k dodaniu v súlade so zmluvou a týmito VOP , ďalej, ak je to technicky možné, bude povinný prevziať aj všetky časti Diela vo fáze rozpracovanosti, a ďalej bude povinný prevziať všetok spotrebný materiál Zhotoviteľom pre Objednávateľa na základe Zmluvy zaisteným. Všetky časti Diela podľa predchádzajúcej vety bude Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi zaplatiť v súlade so zmluvou, pokiaľ tak ešte neurobil. Náklady vzniknuté Zhotoviteľovi v súvislosti s odstúpením od Zmluvy ponesie Objednávateľ.

XIV.
Záverečné dojednania

 1. Právne vzťahy medzi účastníkmi sa riadia českým právnym poriadkom.
   
 2. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú riešiť všetky spory zo Zmluvy alebo s ňou súvisiace zmierom.
   
 3. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa v súlade s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Zb., Občianskeho súdneho poriadku, v platnom znení, dohodli, že miestne príslušným súdom pre prerokovanie a rozhodovanie sporov zo Zmluvy bude Obvodný súd pre Prahu 1, prípadne Mestský súd v Prahe tam, kde zákon ustanovuje príslušnosť krajských súdov ako súdov prvého stupňa.
   
 4. Ak bude niektoré ustanovenie Zmluvy alebo týchto VOP vyhlásené za neprípustné, neplatné alebo nevymáhateľné, neovplyvní takéto ustanovenie platnosť ani vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy ani týchto VOP. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že všetky neprípustné, neplatné a nevymáhateľné ustanovenia Zmluvy a týchto VOP nahradia ustanoveniami a podmienkami prípustnými, platnými a vymáhateľnými, ktorých zmysel a účel bude čo najbližší pôvodným neprípustným, neplatným alebo nevymáhateľným ustanoveniam.
   
 5. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek vykonať zmeny VOP. Novo uzatvárané zmluvy sa budú vždy riadiť aktuálnym znením VOP. Na už uzatvorené zmluvy sa nové znenie VOP bude aplikovať iba vtedy, ak s tým obe zmluvné strany súhlasia.
   
 6. Tieto VOP sú zverejnené na internetovej stránke Predávajúceho na adrese www.lt.cz pod odkazom http://www.lt.cz/o-spolecnosti/vop-smlouva-o-dilo-r2

V Hlohovci dne 25.10.2017
 
Ing. Marek Haumer
jednatel společnosti

Aby sme vám zaistili lepšie užívateľské prostredie, používa tento web súbory cookie. Používaním webu s ich užívaním súhlasíte. Akceptovať