Viac ako 16 rokov riešime projekty priemyslového značenia.

O Leonardo technolgy

Již více jak 15 let nabízíme služby a zařízení v oblasti automatizace průmyslového značení na českém a slovenském trhu.

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru spol. Leonardo technology s. r. o.

IČ: 269 36 712, sídlem Ulička 37, 691 43 Hlohovec
zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 46793 (ďalej len „Leonardo technology s. r. o.“, alebo „Predávajúci“)

I.
Úvodné ustanovenie 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú vzťahy medzi Predávajúcim a tretími osobami v postavení kupujúceho (ďalej len "Kupujúci") vyplývajúce zo zmlúv kúpnych medzi nimi uzavretých. Akékoľvek odchýlky od týchto VOP musia byť v príslušnej zmluve výslovne dojednané.
   
 2. Tieto VOP tvoria súčasť obsahu každej zmluvy (ďalej len "Zmluva") uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu dohodnutý tovar, a to bez ohľadu na spôsob uzavretia a formu takejto zmluvy. Spoločne so zmluvou predstavujú tieto VOP úplnú dohodu zmluvných strán a akékoľvek dojednania, ústne alebo písomné, výslovne neuvedené v Zmluve alebo VOP či nezahrnuté do Zmluvy výslovným odkazom v Zmluve nebudú pre zmluvné strany záväzné.
   
 3. V Zmluve je možné dojednať úpravu práv a povinností odchýlkou od týchto VOP, pričom odchylná úprava v Zmluve má pred ustanoveniami týchto VOP prednosť. Ak obsahuje Zmluva úpravu práv a povinností, ktoré nie sú upravené vo VOP, platí úprava v Zmluve. Od týchto VOP nie je možné sa odchýliť inak ako písomnou dohodou uzavretou medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
   
 4. Obchodné podmienky Kupujúceho sú pre zmluvné vzťahy založené Zmluvou neúčinné a neaplikovateľné, iba ak si zmluvné strany výslovne v Zmluve dojednajú inak. 

II. 
Definícia

 1. Výrazy použité v týchto VOP majú nasledujúci význam:
   
  Zmluva“ znamená zmluvu kúpnu, vrátane všetkých jej dodatkov a príloh, uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim v akejkoľvek podobe.
   
  Predávajúci“ znamená spoločnosť Leonardo technology s. r. o., IČO: 269 36 712, sídlom Ulička 37, 691 43 Hlohovec, zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 46793.
   
  Kupujúci“ znamená každý subjekt uzatvárajúci dohodu s Predávajúcim v pozícii kupujúceho tovaru.
   
  Zmluvné strany“ znamená Zhotoviteľ a Objednávateľ.
   
  Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení.

III. 
Predmet VOP 

 1. Zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar, ktorý predávajúci dodáva v rámci predmetu svojho podnikania, a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať, prijať ho do svojho vlastníctva a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
   
 2. K uzavretiu zmluvy dochádza buď uzavretím písomnej zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami, alebo prijatím ponuky Predávajúceho zo strany Kupujúceho.
   
 3. Predávajúci je viazaný svojou ponukou po dobu 14 dní od dátumu, kedy bola ponuka odoslaná Kupujúcemu, ak nie je v ponuke výslovne uvedené inak. Predávajúci vylučuje pri uzatváraní Zmluvy aplikáciu prvej vety ustanovenia § 1740 ods. 3 Občianskeho zákonníka, teda vylučuje prijatie ponuky zo strany Kupujúceho s dodatkom alebo odchýlkou, ktorá podstatne nemení podmienky ponuky.
   
 4. Ponuka Predávajúceho na uzavretie Zmluvy je vždy odvolateľná a možno ju odvolať, ak odvolanie dôjde Kupujúcemu pred doručením prijatia ponuky Predávajúcemu.

IV.
Kúpna cena

 1. Kúpna cena je cena tovaru dohodnutá v písomnej zmluve, prípadne dohodnutá na základe Kupujúcim učineného potvrdenia ponuky Predávajúceho.
   
 2. Kúpna cena sa uvádza bez DPH, ak nie je v Zmluve výslovne uvedené inak. Predávajúci ku kúpnej cene v príslušnom daňovom doklade pripočíta DPH vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi.
   
 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar za dohodnutú kúpnu cenu.
   
 4. Kupujúci na seba v súlade s ustanovením § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka preberá nebezpečenstvo zmeny okolností.

 V.
Dodanie tovaru

 1. Spôsob dodania tovaru, dodacie lehoty a miesto dodania je dohodnuté v zmluve. Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu a umožniť mu nadobudnúť k tovaru vlastnícke právo. Dodaný tovar bude balený, ložený a riadne zabezpečený pre účel prepravy.
   
 2. Miestom plnenia dodávok tovaru je miesto odovzdania tovaru Kupujúcemu alebo prvému dopravcovi k preprave v dohodnutom mieste. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, je miestom plnenia sídlo Predávajúceho. V prípade dodania na iné miesto je Kupujúci povinný riadne zabezpečiť bezpečný prístup pre dopravný prostriedok, ktorým sa tovar prepravuje z verejnej komunikácie do miesta dodania a bezpečný odchod dopravného prostriedku späť na verejnú komunikáciu. Kupujúci je taktiež povinný zabezpečiť vykládku tovaru.
   
 3. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, je predávajúci oprávnený dodať tovar aj pred stanoveným termínom dodania. Predávajúci je oprávnený dodať i len časť tovaru a Kupujúci nesmie toto čiastočné plnenie odmietnuť.
   
 4. Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať a prevzatie potvrdiť v dodacom liste alebo preberacom protokole. Túto povinnosť má aj v prípade, že má výhrady na vykonanie dodávky tovaru či k tovaru samotnému. Akékoľvek výhrady je povinný uviesť v dodacom liste alebo preberacom protokole.
   
 5. Ak bude pri odovzdaní tovaru Predávajúcim Kupujúcemu prevádzaná prevádzková skúška funkčnosti tovaru, je Kupujúci povinný sa na vykonanie tejto skúšky dostaviť a ďalej zabezpečiť suroviny a materiály potrebné na vykonanie prevádzkové skúšky.
   
 6. Ak Kupujúci mešká s prevzatím tovaru, je predávajúci oprávnený podľa svojej voľby buď uložiť tovar na náklady a riziko Kupujúceho alebo od Zmluvy úplne alebo čiastočne odstúpiť. V prípade uloženia tovaru sa považuje tretí kalendárny deň nasledujúci po dni uloženia za deň dodania tovaru. Kupujúci je v takom prípade, okrem povinnosti uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu, povinný uhradiť Predávajúcemu náklady vzniknuté v súvislosti s uložením tovaru. Nároky zmluvných strán sa potom riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
   
 7. Pri meškaní Predávajúceho s dodávkou tovaru je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy len v tom prípade, ak Predávajúceho po jeho meškaní riadne vyzve na splnenie jeho povinností, určí mu na to dodatočnú primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 14 pracovných dní, a Predávajúci tovar v takto dodatočne poskytnuté dobe nedodá, Kupujúci je povinný upozorniť vo svojej výzve predávajúceho na svoj úmysel od Zmluvy odstúpiť.
   
 8. Predávajúci nie je v meškaní so svojou povinnosťou včas dodať tovar, ak je toto omeškanie spôsobené skutočnosťami, ktoré nastali nezávisle na vôli predávajúceho (tzv. Vyššia moc).
   
 9. Termín dodania tovaru sa automaticky predlžuje v prípade omeškania Kupujúceho so splnením akejkoľvek jeho povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo týchto VOP.
   
 10. Dodávka sa považuje za splnenú prevzatím tovaru Kupujúcim v mieste dodania a potvrdením dodacieho listu alebo preberacieho protokolu, odovzdaním tovaru Predávajúcim prvému dopravcovi určenému Kupujúcim, alebo okamihom, kedy Kupujúci odmietol prevziať tovar alebo neprevzal tovar v mieste dodania tovaru alebo okamihom kedy Kupujúci odmietol potvrdiť dodací list alebo odovzdávací protokol. Kupujúci je viazaný potvrdením dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou nachádzajúcou sa v mieste dodania tovaru, ak neurčil v Zmluve výslovne osobu oprávnenú k takému potvrdeniu.
   
 11. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od Predávajúceho, okamihom odovzdania tovaru Predávajúcim dopravcovi určenému Kupujúcim, alebo okamihom, ktorý sa považuje za prevzatie tovaru Kupujúcim podľa predchádzajúceho odseku týchto VOP.

VI.
Inštalácia tovaru

 1. Ak je súčasťou dodávky tovaru Predávajúcim tiež montáž (inštalácia) tovaru na dohodnutom mieste, je Kupujúci povinný zabezpečiť prístup Predávajúceho a ním poverených pracovníkov na určené miesto montáže, zabezpečiť prístup k dodávke elektrickej energie a ďalších médií, ak je ich na montáž treba, prípadne poskytnúť Predávajúcemu ďalšiu súčinnosť nevyhnutnú na riadne splnenie záväzkov Predávajúceho zo zmluvy.
   
 2. Predávajúci vykoná inštaláciu tovaru, ak je dohodnutá, v pracovnú dobu Predávajúceho, tj. V pracovné dni od 8.00 hod. Do 17.00 hod. V prípade požiadavky Kupujúceho na inštaláciu tovaru mimo pracovnú dobu Predávajúceho, má Predávajúci nárok na prirážku za práce spojené s inštaláciou tovaru vo výške 100% k cene týchto prác.
   
 3. Ak je potrebné pre inštaláciu tovaru Predávajúcim u Kupujúceho zasiahnuť do zariadenia iného výrobcu, zodpovedá Kupujúci sám za obdŕžanie jeho súhlasu alebo pokynov, ktorými podmieňuje prípadné dodržanie ním vystavených záruk.
   
 4. Predávajúci zaručuje a zodpovedá za možnosť inštalácie tovaru len pre spôsob využitia v rozsahu údajov a technických parametrov uvedených v ponuke Predávajúceho alebo jeho katalógu. To isté sa týka iného účelu použitia tovaru či jeho kompatibility, ak Kupujúceho v tomto smere Predávajúci výslovne neuistil, že je to tak možné.

VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

 1.  Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru dodanému Predávajúcim na základe Zmluvy okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny.
   
 2. Pred nadobudnutím vlastníckeho práva podľa týchto VOP je Kupujúci povinný rešpektovať a ochraňovať vlastnícke právo Predávajúceho a do tohto vlastníckeho práva nezasahovať. Kupujúci je oprávnený s tovarom disponovať a nakladať s ním spôsobom ovplyvňujúcim jeho hodnotu až po nadobudnutí vlastníckeho práva, ak nie je výslovne v zmluve dohodnuté inak.

VIII.
Platobné podmienky a sankcie za meškanie s úhradou kúpnej ceny

 1.  Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu za podmienok v Zmluve stanovených.
   
 2. Predávajúci je oprávnený vystaviť a odovzdať Kupujúcemu daňový doklad (faktúru) buď súčasne s dodaním tovaru, alebo kedykoľvek po dodaní tovaru. Ak je tovar dodávaný po častiach, je predávajúci oprávnený fakturovať každú ním dodanú časť tovaru.
   
 3. Faktúra Predávajúceho musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Predávajúci je oprávnený zaslať kupujúcemu faktúru aj v elektronickej podobe.
   
 4. Kúpna cena je na daňovom doklade uvedená v Korunách českých (Kč). Ak je kúpna cena na žiadosť Kupujúceho uvedená v EUR a hradí ak sa v Kč, použije sa na prepočet kurz vyhlásený Českou národnou bankou pre deň, kedy je platba pripísaná na účet Predávajúceho.
   
 5. Kupujúci je povinný uhradiť faktúry Predávajúceho v lehotách dohodnutých v Zmluve, inak so splatnosťou do 14 dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry Kupujúcemu, a to vždy bezhotovostným prevodom. Za okamih zaplatenia faktúry sa považuje okamih, kedy bola príslušná suma úplne pripísaná na bankový účet Predávajúceho.
   
 6. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie zálohy na kúpnu cenu. Predávajúci v takomto prípade vystaví Kupujúcemu zálohovú faktúru, ktorej splatnosť je 7 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Predávajúci je povinný začať plnenie svojich povinností zo zmluvy, vrátane dodávky tovaru, až v okamihu úplného uhradenia zálohy na kúpnu cenu Kupujúcim.
   
 7. Bankové poplatky Kupujúceho spojené s platbami Predávajúcemu hradí Kupujúci. Zmluvné strany výslovne dojednávajú, že Kupujúci nebude mať nárok na akékoľvek zvýhodnenie v prípade, že uhradí kúpnu cenu alebo jej časť pred okamihom jej splatnosti.
   
 8. Zmluvné strany výslovne dojednávajú, že Kupujúci nie je oprávnený pozdržať žiadnu platbu akejkoľvek časti kúpnej ceny z dôvodu vád tovaru alebo iných tvrdených nárokov Kupujúceho voči Predávajúcemu.
   
 9. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak bude Kupujúci, napriek písomnej výzve Predávajúceho na zaplatenie v dodatočnej lehote v dĺžke 10 dní, v omeškaní s úhradou akéhokoľvek svojho záväzku.
   
 10. Predávajúci je oprávnený pozastaviť dodržiavanie svojich zmluvných povinností voči Kupujúcemu až do úplnej úhrady všetkých svojich splatných pohľadávok, ktoré má za Kupujúcim. V takom prípade bude Kupujúci povinný nahradiť Predávajúcemu všetky škody, náklady a výdavky jemu vzniknuté.
   
 11. V prípade meškania s úhradou ktorejkoľvek faktúry je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň meškania.

IX.
Práva z chybného plnenia a záruka

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v kvalite dohodnutej v zmluve. Ak nie je dohodnuté inak, musí mať dodaný tovar obvyklé vlastnosti.
   
 2. Predávajúci nezodpovedá za vhodnosť tovaru na konkrétne použitie, ani za jeho kompatibilnosť s už existujúcim zariadením Kupujúceho, ak nie je dohodnuté inak.
   
 3. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru v okamihu jeho dodania. Chyby tovaru, ktoré možno zistiť pri jeho prehliadke, je Kupujúci povinný vytknúť už v dodacom liste alebo preberacom protokole.
   
 4. Iné vady je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, kedy tieto mohli byť zistené pri vynaložení odbornej starostlivosti. Tieto chyby je nutné uplatniť u Predávajúceho písomne. Oznámenie o chybách musí obsahovať označenie zmluvy, popis vady alebo presné určenie, ako sa chyba prejavuje, spôsob jej zistenia a prípadne fotodokumentáciu zistenej chyby tovaru.
   
 5. Pokiaľ vada nie je oznámená včas, všetky práva Kupujúceho spojené s predmetnou vadou zanikajú.
   
 6. Predávajúci je zbavený zodpovednosti za škody na tovare, ak Kupujúci nedodržal prípadné jemu zvlášť oznámené pokyny pre prevzatie, rozbalenie či použitie tovaru.
   
 7. Predávajúci môže odmietnuť zodpovednosť za vady tovaru, pri ktorom nie je konkrétne dokázateľné jeho dodanie Predávajúcim, najmä pre prípadné odstránenie Kupujúcim identifikačných štítkov či iného označenia na tovare dodanom Predávajúcim (výrobcom).
   
 8. Kupujúci je povinný v prípade výskytu chyby tovaru ponechať v stave, v akom boli vady zistené, po dobu primerane nutnú na preskúmanie existencie a posúdenie chýb zo strany Predávajúceho.
   
 9. Kupujúci má nároky z riadne uplatnených práv z chybného plnenia podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka s tým, že v prípade vytknutia vady je povinný určiť Predávajúcemu primeranú lehotu, v ktorej predávajúci buď dodá náhradný tovar, alebo vady odstráni. Takto poskytnutá lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. Iba v prípade márneho uplynutia tejto lehoty kvôli skutočnostiam na strane predávajúceho má Kupujúci právo za podmienok stanovených občianskym zákonníkom buď požadovať zľavu z kúpnej ceny tovaru, alebo od zmluvy odstúpiť. Ak sa týkajú vady len časti dodaného tovaru, je Kupujúci oprávnený pri splnení podmienok stanovených občianskym zákonníkom odstúpiť od Zmluvy len čiastočne v rozsahu zodpovedajúcom chybnej časti tovaru. Kupujúci svoje prípadné nároky z chybného plnenia nie je oprávnený započítať proti nárokom Predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny.
   
 10. Kupujúci je povinný Predávajúcemu bezplatne poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú k riadnemu odstráneniu vady.
   
 11. Záruku za akosť Predávajúci poskytuje iba, ak je písomne ​​dohodnutá v Zmluve alebo ak ju vyhlási predávajúci písomne ​​jednostranným právnym konaním, najmä v záručnom liste.
   
 12. Záruka za akosť sa nevzťahuje na bežné opotrebenie dielov ich používaním, na vady spôsobené neodbornými zásahmi a neodbornou manipuláciou Kupujúceho alebo tretích osôb a použitím neschválených materiálov (neoriginálne náhradné diely a spotrebný materiál). Záruka za akosť sa nevzťahuje na inštalačný materiál predložený Kupujúcim, ktorý bude použitý pri inštalácii (montáži) tovaru Predávajúcim.
   
 13. Kupujúci je povinný tovar užívať v súlade s podmienkami stanovenými v užívateľskom manuáli, prípadne inom dokumente obdobnej povahy odovzdaným Predávajúcim spolu s tovarom kupujúcemu. V prípade porušenia tejto povinnosti Kupujúcim nezodpovedá predávajúci za takto vzniknuté chyby na tovare.
   
 14. Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré Kupujúci spôsobí vlastnou neodborne vykonanou prepravou, nevhodným umiestnením tovaru vo vlhkom a prašnom prostredí, na nerovnom a nestabilnom podklade, na mieste, kde je tovar vystavený zdroju sálavého tepla či výparom a pôsobeniu chemických látok, na mieste, kde je tovar vystavený teplotám mimo rozsah stanovených skladovacích teplôt a kde je vystavený pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a UV žiarenia. Záruka za akosť sa ďalej nevzťahuje na vady tovaru, ktoré Kupujúci spôsobí použitím nevhodného spotrebného materiálu, prípadne nepoužitím spotrebného materiálu výrobcom tovaru odporúčaného.

X.
Mlčanlivosť

 1. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú uchovať v tajnosti všetky informácie získané v súvislosti so Zmluvou, a to aj po zániku Zmluvy.
   
 2. Výkresy a expertízy zaslané Predávajúcim Kupujúcemu pri rokovaní o uzavretí zmluvy alebo v priebehu plnenia Zmluvy slúžia len pre osobnú potrebu Kupujúceho a nesmú sa, bez písomného súhlasu Predávajúceho, rozmnožovať alebo sprístupniť tretím osobám.

XI.
Náhrada škody

 1. Predávajúci nie je povinný hradiť nepriame a následné škody vzniknuté porušením povinností v súvislosti so Zmluvou. Za nepriame a následné škody sa považujú najmä ušlý zisk, energetické straty, náklady spojené s nemožnosťou užívať tovar, náklady na zabezpečenie náhradných dodávok, náklady kapitálu, škody vzniknuté ako následok neskorého dodania tovaru a pod.
   
 2. Predávajúci nie je povinný hradiť škodu spôsobenú Kupujúcemu chybou tovaru dodaného Predávajúcim.
   
 3. Celková súhrnná povinnosť Predávajúceho nahradiť všetky škody vrátane zmluvných pokút a ďalších nárokov Kupujúceho vzniknutých v súvislosti s porušením jednej alebo viacerých povinností Predávajúceho nesmie v žiadnom prípade prevyšovať maximálnu čiastku vo výške 10% z celkovej ceny tovaru bez DPH.
   
 4. Žiadne z vyššie uvedených obmedzení náhrady škody sa nevzťahuje na škodu spôsobenú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

XII.
Odstúpenie od Zmluvy

 1. Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť za podmienok stanovených Zmluvou, týmito VOP alebo zákonom.
   
 2. Odstúpením od zmluvy Zmluva zaniká, a to v rozsahu učineného odstúpenia.
   
 3. Odstúpením ani iným spôsobom ukončenia Zmluvy nezanikajú nároky na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, nároky na uhradenie zmluvných pokút alebo úrokov z omeškania podľa Zmluvy alebo týchto VOP, peňažné pohľadávky Predávajúceho za Kupujúcim vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou, ustanovenia, ktoré riešia vzťahy medzi zmluvnými stranami po odstúpení od Zmluvy, ustanovenia týkajúce sa takýchto práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú zmluvné strany zaväzovať aj po ukončení zmluvy.
   
 4. Po odstúpení od Zmluvy budú vzájomné nároky zmluvných strán riešené tak, že v prípade akéhokoľvek odstúpenia od Zmluvy si Kupujúci ponechá všetok tovar, ku ktorému nadobudol vlastnícke právo, ďalej bude povinný prevziať všetok tovar, u ktorého došlo k dodaniu v súlade so zmluvou a týmito VOP , ďalej, ak je to technicky možné, bude povinný prevziať aj všetok tovar vo fáze rozpracovanosti, a ďalej bude povinný prevziať všetok spotrebný materiál Predávajúcim pre Kupujúceho na základe Zmluvy zaisteným. Všetok tovar podľa predchádzajúcej vety bude Kupujúci povinný Predávajúcemu zaplatiť v súlade so zmluvou, pokiaľ tak ešte neurobil. Náklady vzniknuté Predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od Zmluvy ponesie Kupujúci.

XIII.
Záverečné dojednania

 1. Právne vzťahy medzi účastníkmi sa riadia českým právnym poriadkom.
   
 2. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú riešiť všetky spory zo Zmluvy alebo s ňou súvisiace zmierom.
   
 3. Predávajúci a Kupujúci sa v súlade s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Zb., Občianskeho súdneho poriadku, v platnom znení, dohodli, že miestne príslušným súdom pre prerokovanie a rozhodovanie sporov zo Zmluvy bude Obvodný súd pre Prahu 1, prípadne Mestský súd v Prahe tam, kde zákon ustanovuje príslušnosť krajských súdov ako súdov prvého stupňa.
   
 4. Ak bude niektoré ustanovenie Zmluvy alebo týchto VOP vyhlásené za neprípustné, neplatné alebo nevymáhateľné, neovplyvní takéto ustanovenie platnosť ani vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy ani týchto VOP. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že všetky neprípustné, neplatné a nevymáhateľné ustanovenia Zmluvy a týchto VOP nahradia ustanoveniami a podmienkami prípustnými, platnými a vymáhateľnými, ktorých zmysel a účel bude čo najbližší pôvodným neprípustným, neplatným alebo nevymáhateľným ustanoveniam.
   
 5. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek vykonať zmeny VOP. Novo uzatvárané zmluvy sa budú vždy riadiť aktuálnym znením VOP. Na už uzatvorené zmluvy sa nové znenie VOP bude aplikovať iba vtedy, ak s tým obe zmluvné strany súhlasia.
   
 6. Tieto VOP sú zverejnené na internetovej stránke Predávajúceho na adrese www.lt.cz pod odkazom http://www.lt.cz/o-spolecnosti/vop-prodej-zbozi-r2

V Hlohovci dne 25.10.2017
 
Ing. Marek Haumer
jednatel společnosti

Aby sme vám zaistili lepšie užívateľské prostredie, používa tento web súbory cookie. Používaním webu s ich užívaním súhlasíte. Akceptovať