Už od roku 2002 riešime Vaše projekty priemyselného značenia.

O Leonardo technolgy

Již více jak 15 let nabízíme služby a zařízení v oblasti automatizace průmyslového značení na českém a slovenském trhu.

Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru spoločnosti Leonardo technology s.r.o. platné a účinné od 23. 6. 2020

A. Úvodné ustanovenie

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP “) spoločnosti Leonardo technology s.r.o., so sídlom Valova 16, 921 01  Piešťany, IČO: 43 889 824, registrácia vedená v Okresnom súde v Trnave, oddiel Sro, vložka 21163/T upravujú všetky obchodné prípady, v ktorých vystupuje spoločnosť Leonardo technology s.r.o. ako predávajúci (ďalej len predávajúci) a obchodní partner ako kupujúci (ďalej len kupujúci). Súčasťou VOP je tiež reklamačný poriadok.
 2. Predávajúci je:
  prevádzkovateľom špecializovaného veľkoobchodu,
  poskytovateľom servisu, ktorým sa rozumie údržba, oprava, úprava, zhotovenie, montáž zariadenia alebo jeho častí, súvisiaceho s predávaným tovarom
 3. Kupujúcim je:
  právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nakupuje výrobky, alebo služby predávajúceho.
 4. VOP sú prílohou každej potvrdenej objednávky/zmluvy.
 5. VOP majú všeobecnú platnosť, tú možno vylúčiť alebo obmedziť výhradne písomnou rámcovou zmluvou predávajúceho s kupujúcim, potvrdenú obomi stranami, pri realizácií jednotlivého obchodného prípadu.
 6. Znenie VOP môže predávajúci doplňovať alebo meniť. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.
 7. Po uplynutí doby, na ktorú bola uzavretá rámcová zmluva, sa na ďalšie obchodné prípady vzťahujú VOP, pokiaľ nie je dohodnuté inak ďalšou rámcovou zmluvou.
 8. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim, alebo akceptáciou ponuky predávajúceho kupujúcim.
 9. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len Obchodný zákonník). Predávajúci a kupujúci vyhlasujú, že sa dohodli, že ich záväzkový vzťah sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

B. Ponuky predávajúceho a uzavretie zmluvného vzťahu

 1. Ponuky predávajúceho sú odpoveďou na dopyt kupujúceho.
 2. Ponuky predávajúceho obsahujú označenie a cenové údaje dopytovanej dodávky tovaru.
 3. K uzavretiu zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim dochádza v okamihu:
  objednaním kupujúceho a potvrdením objednávky predávajúcim
  podpisu písomnej kúpnej zmluvy
 4. Písomnú zmluvu signuje na strane predávajúceho konateľ spoločnosti. Iná osoba môže zmluvu podpísať len na základe písomného splnomocnenia konateľa.
 5. Čo sa týka osoby podpisujúcej zmluvu na strane kupujúceho, je predávajúci v dobrej viere, že ide o osobu oprávnenú takýto dokument podpísať.
 6. Potvrdenie objednávky vykonáva predávajúci vždy písomne, prípustné je potvrdenie e-mailom. Iná forma potvrdenia objednávky je neplatná. Potvrdenie objednávky je oprávnený podpísať poverený pracovník/pracovníci predávajúceho.

C. Spôsob objednávania tovaru

 1. Objednávka je jednostranný záväzný právny úkon kupujúceho adresovaný predávajúcemu.
 2. Kupujúci môže doručiť predávajúcemu objednávku poštou na adresu sídla spoločnosti, e-mailom na elektronickú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na elektronické adresy poverených pracovníkov predávajúceho.
 3. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť tieto údaje:
  číslo ponuky, podľa ktorej objednáva, označenie tovaru a množstvo
  obchodnú firmu alebo meno a priezvisko kupujúceho, miesto/bydlisko, IČO, DIČ, kontaktné informácie (telefón, fax, e-mailová adresa). V prípade prvej objednávky kupujúci doloží výpis z obchodného registra/kópiu živnostenského listu a osvedčenie o DIČ
  miesto dodania tovaru – presnú adresu
  kontaktnú osobu oprávnenú jednať za kupujúceho o objednávke
 4. Akékoľvek zmeny oproti údajom uvedeným v objednávke je kupujúci povinný predávajúcemu bezodkladne písomne oznámiť. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným alebo nesprávnym dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností kupujúceho podľa tohto článku.

D. Predmet dodávky

 1. Predmetom dodávky je tovar, alebo služba, ktoré boli dojednané ako plnenie medzi predávajúcim a kupujúcim niektorým zo spôsobov popísaných v oddiele B, bodu 3. týchto VOP.
 2. Tovar dodaný predávajúcim má technické parametre dojednané s kupujúcim. Tie zodpovedajú zákonu č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Spolu s tovarom službou môžu byť súčasťou dodávky, v závislosti na jej charaktere, tiež príslušné dokumenty, ktoré nemusia byť poskytnuté v slovenskom jazyku. Týmito dokumentmi sú: katalógový list, certifikát, prehlásenie o zhode, servisný výkaz, dodací list alebo iný dokument.
 4. Prípadná nekompletnosť dodávky predávajúceho nie je nesplnením dodávky, zakladá však právo kupujúceho na zahájenie reklamačného riadenia.
 5. Súčasťou dodávky alebo servisnej činnosti je odborné poradenstvo zo strany predávajúceho na vyžiadanie kupujúceho.

E. Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodávku dohodnutú cenu. Tou je cena, uvedená v zmluve alebo v písomnom potvrdení objednávky, ktoré vystavil predávajúci. Kúpna cena sa uvádza bez DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Predávajúci ku kúpnej cene v príslušnom daňovom doklade priráta DPH vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi.
 2. Zjednaná cena obsahuje všetky súčasti a príslušenstvo dodávky, pokiaľ nie je zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak.
 3. Cenu vyúčtuje predávajúci kupujúcemu po splnení dodávky faktúrou – daňovým dokladom. Vo faktúre – daňovom doklade zúčtuje predávajúci zálohy doposiaľ poskytnuté kupujúcim na daný obchodný prípad.
 4. V prípade prvého obchodného prípadu je kupujúci povinný uhradiť 100% ceny tovaru vopred na základe zálohovej faktúry.
 5. Náležitosti faktúry – daňového dokladu:
  číslo kúpnej zmluvy/objednávky/ponuky
  IČO a DIČ predávajúceho a kupujúceho
  bankové spojenie predávajúceho
  ďalšie náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v aktuálne platnom znení
 6. Kupujúci je povinný uhradiť faktúru – daňový doklad počas doby splatnosti, ktorá je na faktúre uvedená a predstavuje 2 týždne, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú na inom časovom úseku. V prípade omeškania s úhradou faktúry si môže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu príslušný zákonný úrok z omeškania, pokiaľ nie je zmluvným dojednaním dojednaná iná výška úroku z omeškania.
 7. Dôsledkom omeškania kupujúceho so zaplatením záloh je predĺženie doby dodávky predávajúceho o dobu z omeškania úhrady zálohovej faktúry. Pri omeškaní dlhšom ako 30 dní je predávajúci oprávnený od zmluvného vzťahu odstúpiť.

F. Termín, miesto a náležitosti dodávky

 1. Dodávka musí byť predávajúcim splnená v termíne dohodnutom zmluvným vzťahom. Pokiaľ nie je termín dohodnutý, tak v dobe zvyčajnej pre splnenie dodávky tohoto typu.
 2. Odstúpenie kupujúceho od zmluvného vzťahu je v prípade omeškania predávajúceho možné len vtedy, ak to bolo v zmluvnom vzťahu výslovne dohodnuté.
 3. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je miestom dodávky sídlo predávajúceho, zapísané v obchodnom registri.
 4. Pokiaľ je súčasťou dodávky doprava, predávajúci zaistí dodanie tovaru vlastnou autodopravou alebo prepravnou spoločnosťou. Kupujúci je povinný potvrdiť predávajúcemu dodací list. Bez potvrdenia dodacieho listu je predávajúci oprávnený dodávku neodovzdať, bez toho aby na jeho strane došlo k dôsledkom omeškania. O odmietnutí dodávky urobí pracovník predávajúceho záznam na dodacom liste.
 5. Pri osobnom prevzatí dodávky v sídle predávajúceho je kupujúci povinný potvrdiť predávajúcemu dodací list. Bez potvrdenia dodacieho listu je predávajúci oprávnený dodávku neodovzdať, bez toho aby na jeho strane došlo k dôsledkom omeškania. O odmietnutí dodávky urobí pracovník predávajúceho záznam na dodacom liste.
 6. Kupujúci je povinný dôsledne preskúmať pri prevzatí dodávky jej úplnosť a podľa možností i funkčnosť. Závady dodávky zaznamená pracovník kupujúceho do dodacieho listu. Predávajúci nie je povinný brať v úvahu neskoršie reklamácie týkajúce sa úplnosti dodávky.
 7. V prípade sporu sú záväzné záznamy na dodacom liste, ktorý je v držaní predávajúceho.
 8. Pokiaľ je súčasťou dodávky montáž (inštalácia) na dohodnutom mieste, je kupujúci povinný zabezpečiť prístup predávajúceho resp. jeho poverných pracovníkov na určené miesto montáže a zabezpečiť prístup k dodávke elektrickej energie a ďaľších médií nevyhnutných k montáži, prípadne poskytnúť súčinnosť nevyhnutnú k dokončeniu inštalácie.

G. Nadobudnutie vlastníckeho práva

 1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru dodanému predávajúcim na základe zmluvy až po zaplatení celej kúpnej ceny.
 2. Do doby prevodu vlastníckeho práva na dohodnutý tovar na kupujúceho sa kupujúci zaväzuje nakladať s tovarom tak, aby predávajúcemu nevznikla škoda. Kupujúci je oprávnený nakladať a disponovať s tovarom spôsobom ovplyvňujúcim jeho hodnotu až po nadobudnutí vlastníckeho práva.

H. Záručná doba a reklamácie pre sortiment veľkoobchodu

 1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v dĺžke 12 mesiacov, pokiaľ nie je zákonom stanovené inak.
 2. Kupujúci má povinnosť pri prevzatí tovaru skontrolovať jeho zabalenie. Poškodenie obalu a rovnako tak očividné poškodenie dodávky je kupujúci povinný uviesť do prepravného listu dopravcu, ktorý tovar doručil. Kupujúci je povinný uviesť mieru poškodenia a dať si dopravcom tento zápis potvrdiť.
 3. Kupujúci je povinný reklamovať písomnou formou do 48 hodín od prevzatia tovaru jeho chyby a rozdiely v dodanom množstve, ktoré nebolo možné odhaliť pred rozbalením zásielky kvôli povahe tejto zásielky. Kupujúci je povinný nedostatky popísať alebo uviesť, ako sa prejavujú pri použití tovaru. Za písomné ohlásenie nedostatku je považovaný e-mail, fax, doporučený list alebo zápis z jednania, doručený predávajúcemu do jeho prevádzky. Ostatné formy ohlásenia nedostatku nie sú záväzné.
 4. Kupujúci je v prípade reklamácie povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru u predávajúceho (kúpna zmluva, dodací list, potvrdenie objednávky).
 5. Pokiaľ kupujúci použije dodaný tovar k ďalšiemu spracovaniu, je predpoklad, že tovar dôkladne skontroloval a skonštatoval, že je bez závady. Nárok kupujúceho na úhradu škôd spôsobených ďalším spracovaním dodaného tovaru je vylúčený.
 6. Predávajúci zodpovedá za dodaný tovar/výrobky tretích strán s ohľadom k rozsahu záručných podmienok týchto tretích strán.

I. Právo predávajúceho neuzavrieť obchodný vzťah s kupujícím v prípade finančných záväzkov kupujúceho po splatnosti

 1. Pokiaľ má kupujúci u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po splatnosti alebo neuhradené faktúry počas doby splatnosti, tak predávajúci nezačne vybavovanie a práce na ďalších objednávkach do doby vyrovnania týchto záväzkov. O tomto kroku informuje predávajúci kupujúceho emailom, telefonicky alebo faxom. Toto sa nedá posudzovať ako oneskorenie v dodacej dobe na strane predávajúceho.
 2. Po vyrovnaní všetkých splatných záväzkov kupujúceho na účet predávajúceho začne predávajúci okamžite pracovať na objednávke a od tejto chvíle sa tiež počíta nový termín dodania.
 3. Ak neuhradí kupujúci nevyrovnané finančné záväzky do 15 dní od prijatia jeho novej objednávky predávajúcim, môže predávajúci písomne odstúpiť od zmluvného vzťahu na dodávku tovaru/diela a predávajúci vyúčtuje kupujúcemu prípadné poskytnuté zálohy na zrušený obchodný prípad tým spôsobom, že tieto zálohy započíta do svojich pohľadávok za kupujúcim po splatnosti, vrátane úrokov z omeškania a kurzových rozdielov. Prípadný preplatok záloh po ich vyúčtovaní vráti predávajúci na účet kupujúceho.

J. Odstúpenie od zmluvy

 1. Pokiaľ nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace plneniu zmluvných ujedaní, je táto strana povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú stranu o týchto skutočnostiach a vyvolať tým jednanie zmluvných strán.
 2. Obe zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť v prípadoch, kedy druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší povinnosti, na splnení ktorých sa zaviazala zmluvne a zmluvné dojednanie alebo príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka definujú toto konanie ako podstatné porušenie zmluvy.
 3. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú nasledujúci deň po dni, v ktorom bolo písomne oznámené o odstúpení od zmluvy doručené druhej strane. Za písomné oznámenie je považovaný e-mail, fax alebo doporučený list, doručený druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla resp. miesta podnikania uvedenom v príslušnom obchodnom resp. živnostenskom registri. Ostatné formy ohlásenia chyby nie sú záväzné.

K. Spracovanie osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou podnikateľom, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Prevádzkovateľ poskytuje kupujúcemu Informácie podľa Článku 13 GDPR tu.

L. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci i kupujúci sú oprávnení previesť na inú osobu svoje práva a povinnosti vyplývajúce z obchodného vzťahu. O tejto zmene sú povinní oboznámiť druhú zmluvnú stranu písomnou formou.
 2. Pokiaľ obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa obe strany dohodli, že sa tento vzťah riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva obidvoch strán vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov, najmä občianskeho zákonníku.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 23. 6. 2020

Aby sme vám zaistili lepšie užívateľské prostredie, používa tento web súbory cookie. Používaním webu s ich užívaním súhlasíte. Akceptovať